Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Hulp wereldwijd Opsporing van familie Uitgangspunten werkwijze Opsporing en Ondersteuning

Uitgangspunten werkwijze Opsporing en Ondersteuning

Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid, Onpartijdigheid, Neutraliteit, Onafhankelijkheid, Vrijwilligheid, Eenheid, Algemeenheid. De grondbeginselen stellen ons in staat om ons werk te doen, waar ook ter wereld.

 

De afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis neemt de volgende uitgangspunten in acht bij de uitvoering van haar activiteiten:

Algemeen

 1. Het Rode Kruis helpt neutraal, onafhankelijk en onpartijdig. Dit betekent dat wij geen partij kiezen bij conflicten en geen standpunt innemen in politieke situaties of juridische procedures. We werken onafhankelijk van de overheid en andere organisaties en helpen mensen in de grootste nood als eerste. Hun geloof, nationaliteit, ras, status, afkomst of politieke mening doet hierbij niet ter zake.

 2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis onderworpen aan de Nederlandse Wet- en regelgeving, echter werken te alle tijden krachtens de grondbeginselen van het Rode Kruis.

 3. Om deze reden kan het Nederlandse Rode Kruis geen correspondentie aan personen of hun wettelijke vertegenwoordigers richten ter ondersteuning van juridische procedures.

 4. Het Nederlandse Rode Kruis wenst geen informatie over haar werkzaamheden en resultaten van individuele hulpverzoeken gebruikt te zien worden als bewijslast en in officiële juridische procedures, door individuen dan wel door (overheids)instanties.

 5. Aan de inhoud van de correspondentie met hulpvragers van het Rode Kruis kunnen geen rechten worden ontleend, noch verbindt het Rode Kruis aan de informatie binnen een hulpverzoek een formele status of bewijslast.

Privacy

 1. Het Nederlandse Rode Kruis verstrekt geen persoonsgegevens van hulpvragers en geeft geen informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van de hulpvrager.

 2. De medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht jegens degenen die we helpen. Met betrekking tot een verzoek om informatie, reageren wij in principe direct naar onze hulpvragers.

 3. Het Nederlandse Rode Kruis streeft naar een zorgvuldige en actuele controle van de informatie die zij weergeeft. Ondanks deze specifieke aandacht voor kwaliteitscontrole kan het Nederlandse Rode Kruis niet garanderen dat de informatie in berichten correct of volledig is. Het Nederlandse Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

 

Naast bovenstaande uitgangspunten neemt de afdeling Opsporing en Ondersteuning van het Nederlandse Rode Kruis de volgende principes in acht bij de uitvoering van tracingactiviteiten:

Tracing: opsporing en contactherstel

 

Tracing is van oudsher één van de kernactiviteiten van het Internationale Rode Kruis, met als doel het opsporen van personen met wie het contact is verloren als een gevolg van een (gewapend)conflict, een (natuur)ramp, migratie of een andere noodsituatie; om contact te herstellen en/of te behouden, dan wel opheldering te geven over het lot van vermiste personen.

Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen sporen jaarlijks vele mensen op en overhandigen duizenden Rode Kruis-berichten aan familieleden die elkaar uit het oog zijn verloren. Het Rode Kruis kan in sommige landen persoonlijke documenten, zoals zoekgeraakte geboorte- en huwelijksakten, mogelijk opvragen en/of doorsturen. Dit hangt af van de lokale mogelijkheden in het land waar gezocht moet worden. Wanneer iemand tijdens (krijgs)gevangenschap is bezocht door een medewerker van het Internationale Comité Rode Kruis (ICRC), dan kan het Rode Kruis mogelijk een detentieverklaring opvragen. Tracingvrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis bezoeken detentiecentra voor migranten om verzoeken voor opsporing en contactherstel te bespreken.

Tracing

 1. Het recht op contactherstel en familienieuws is vastgelegd in de Verdragen en Protocollen van Genève (1949).

 2. Tracingactiviteiten van het Nederlandse Rode Kruis worden uitgevoerd conform geldende Restoring Family Links-criteria van het Rode Kruis, en de mogelijkheden en beperkingen van het ICRC en nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen.

 3. Zo worden tracingverzoeken van derden niet geaccepteerd en hebben gezochte personen het recht niet gevonden te willen worden.

 4. Het Rode Kruis stelt binnen haar capaciteiten al het mogelijke in het werk om een tracingverzoek tot een positief einde te brengen, echter wenst op geen enkele wijze betrokken te worden in juridische procedures, zoals het bepalen van verblijfsrechtelijke status van een persoon of een asielprocedure.

 5. Indien het Rode Kruis niet in staat is geweest om een gezochte persoon te vinden, dan wel een verzoek tot opsporing van een gezochte persoon niet in behandeling heeft genomen, betekent dit niet dat de persoon niet via andere instanties of kanalen gevonden zou kunnen worden, dan wel dat dit op enigerlei wijze impliceert dat de desbetreffende persoon niet (meer) bestaat.

 6. Op dezelfde manier kan het wel/niet in behandeling nemen van een hulpverzoek niet kunnen worden beschouwd als bewijs van het bestaan van een relatie tussen de hulpvrager en de persoon die wordt gezocht.