Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Over ons Organisatie Statuten en Richtlijnen

Statuten en Richtlijnen

​​​​

Artikel delen?

​Statute​n

 

De statuten​​ vormen de basis van de vereniging. Samen met:
 • Het Koninklijk Besluit van 1988, dat de verhouding van het Rode Kruis met de overheid definieert, en
 • De internationale Verdragen van Genève met aanvullende protocollen, en
 • De statuten van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), en
 • De statuten van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) bepalen ze het kader waarbinnen het NRK zijn activiteiten ontplooit.

​Meerjarenplan en managementrapportagecyclus

Het Nederlandse Rode Kruis maakt op basis van de visie van de IFRC (International Federation for Red Cross and Red Crescent Organisations) een 10-jaars visie. Vervolgens concretiseert het Rode Kruis dit plan in een aantal meerjarenplannen met een tijdspanne van 3 jaar. Bij het maken, monitoren en bijsturen van deze plannen zijn zowel beroepskrachten als vrijwilligers op diverse momenten via verschillende manieren betrokken.

 
Districtsbestuurders geven hun input op het opstellen van de nieuwe plannen en de evaluatie en monitoring hiervan door middel van feedback en evaluatiesessies, zowel landelijk als per district. De inbreng van afdelingsbestuurders en vrijwilligers wordt in landelijke feedbacksessies gevraagd. Daarbij worden verschillende ketenpartners, donateurs, overheidspartijen en collega-hulpverlenende organisaties gevraagd om hun visie te geven op de meerjarenplannen. Het meerjarenbeleid wordt goedgekeurd door de ledenraad. Op basis van het meerjarenbeleid worden jaarlijkse doelstellingen en targets gedefinieerd. Het managementteam en middenkader evalueren een aantal keren per jaar gezamenlijk in hoeverre de behaalde resultaten voldoen aan de ingestoken koers.​

Gedragscodes en richtlijnen​

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar het NRK aan voldoet, onderschrijft het NRK nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:
 • De grondbeginselen (fundamental principles) van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties (IFRC)
 • De gedragscode voor internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan organisaties en NGO’s in rampenhulpverlening (Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief) 
 • De richtlijn financieel beheer goede doelen, Goede Doelen Nederland
 • De richtlijn bezoldiging directie, Goede Doelen Nederland (sectorinvulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens)
 • De aanbeveling ‘kostentoerekening Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland
 • De gedragscode Fieldmarketing voor face-to-face marketing zoals streetmarketing, door-to-door en evenementenwerving, van de DDMA (Data Driven Marketing Association) 
 • De gedragscode Telemarketing van de DDMA (Data Driven Marketing Association) en de Klantenservicefederatie
 • De gedragscode van de Vereniging van Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN)​

Huishoudelijk reglement Nederlandse Rode Kruis [PDF]

STATUTES of The Netherlands Red Cross Society [PDF]