Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Werkplan 2012

Werkplan 2012

 
 
 
 
Werkplan 2012
 
Behorend bij meerjarenplan 2011-2012
 
 
 
AFDELING  ZWOLLE
 
vallend onder het district  IJsselland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Missie en visie Nederlandse Rode Kruis
 
Missie
Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid waarborgen van respect voor de mens. Daartoe mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we creëren een ruime waarin mensen in nood, vrijwillige hulpverleners en donoren samenkomen en invulling geven aan ons aller verantwoordelijkheid om anderen te helpen.
 
Visie
Onze visie gaat ervan uit dat het merendeel van onze hulpverlening door vrijwilligers wordt verleend. De centrale drijfveer hierbij is hun betrokkenheid bij de medemens, hun gevoel van menslievendheid. Door vrijwilligers in te zetten mobiliseren wij de kracht van medemenselijkheid ‘the power of humanity’.
 
 
 
Levens redden
Verminderen risico’s, voorbereiding op rampen en herstel van gevolgen
Bevorderen zelfredzaamheid en weerbaarheid
In alledaagse omstandigheden en noodsituaties
Verbeteren sociaal klimaat
Tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen respect voor de medemens
Visie en Missie
Effectieve samenwerking
Binnen de vereniging en met partners binnen en buiten het Rode Kruis
Humanitaire Diplomatie
Inclusief pleitbezorging
Sterke vereniging
Een slagvaardige organisatie

 

2. Algemene gegevens
 
Samenstelling bestuur:                                       
 
Functie
Naam
Voorzitter
Mw. A.E.A.M. Miedema
Secretaris
Mw. C.A.M. Fischer
Penningmeester
Dhr. W.J. Hutten
Internationale Activiteiten
Mw. C.A.M. Fischer
Sociale Hulp
Mw. C.A.M. Fischer
Nationale Hulp
Mw. M.C.M. Bleijswijk
Fondsenwerving
Dhr. W.J. Hutten
Communicatie
Mw. A.E.M.A. Miedema
Vrijwilligersmanagement & Opleidingen
Mw. M.C.M. Bleijswijk
Algemeen bestuurslid
Dhr. G. Steenbeek
 
Het werkplan en de begroting voor 2012 wordt in de Afdelingsraad van 2 november 2011 voorgelegd ter goedkeuring.
 
Rooster vergaderingen:
 
Soort vergadering
Datum
Tijdstip en lokatie
Bestuursvergadering
3e woensdag v.d. maand
Rode Kruis gebouw
Afdelingsraad
1x in voorjaar en 1x in het najaar
Rode Kruis gebouw
Overleg coördinatoren
Minimaal 2 keer per jaar
Rode Kruis gebouw
Overleg projectleiders
Minimaal 2 keer per jaar
Rode Kruis gebouw
Contacten met overige instanties
In het kader van de activiteiten
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster van herbenoemingen/aftreden:
 
Naam
Datum benoeming
Datum herbenoeming
Datum aftreden
W.J. Hutten
03-10-2002
 
 
C.A.M. Fischer
03-06-2004
 
 
A.E.A.M. Miedema
07-04-2011
 
 
G.F. Steenbeek
07-04-2011
 
 
M.C.M. Bleijswijk
07-04-2011
 
 
 
Beroepsmatige ondersteuning door:
 
Functie/taak
Naam
Adm. Medewerker (secretariaat)
Mw. G. van Eerbeek
 
 
 
 
 

 
3. Beknopte analyse
 
Tip: Gebruik uw jaarverslag 2010 om te kijken of het gelukt is om uw doelstellingen te halen en activiteiten uit te voeren die in het jaarplan 2010 stonden.
 
Waar is de afdeling goed in?
 
De afdeling Zwolle functioneert goed op uitvoerend niveau. Er zijn 160 vrijwilligers actief bij een zeer groot aantal activiteiten op het gebied van sociale hulp en noodhulp. De volgende activiteiten lopen goed en die willen we voorlopig voortzetten:
-      Huisbezoek, Creatieve middagen in verzorgingshuizen, wandelproject
-      Jeugdvakantieweken en bungalowvakanties
-      Project Over de Drempel
-      Regelen van aangepaste vakanties
-      EHBO opleiding, EHBO inzet bij evenementen.
-      Jaarlijkse collecte
 
 
Wat kan de afdeling verbeteren?
-  enkele projecten verdienen in de komende tijd aandacht: uitbouw van het Verjaardagsproject en maatschappelijke stages. Uitbreiden van de inzet van de PAM o.a. tbv promotie van het Rode Kruis.
-  specifieke aandacht vraagt de inzet van jongere en allochtone vrijwilligers en coördinatoren.
-  verbreden van de doelgroep van sociale hulp: meer thuiswonenden en allochtonen. Wij willen meer mensen bereiken die we nu niet bereiken. 
-   De afdeling wil focussen op de interne en externe communicatie. De communicatie met de vrijwilligers willen we sneller en transparanter maken. Door de nieuwe media is dat ook mogelijk. En externe communicatie is belangrijk om zichtbaar te zijn in de samenleving en om verantwoording af te leggen.
- inspelen op veranderingen: meer met beide benen in de maatschappij staan en inspelen op de behoeften die er zijn en die reguliere organisaties laten liggen
- inspelen op actuele zaken door eenmalige acties. Doelstelling is meer mensen in de Zwolse samenleving betrekken, een meer bij - de – tijds –imago en meer inkomsten
 
Welke kansen ziet het bestuur in de nabije toekomst?
Het – nieuw samengestelde – bestuur gaat werken aan professionalisering van de organisatie. Beleidsplannen, werkplannen en jaarverslagen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Borgen van kennis en kunde van de vrijwilligers als het fundament van de organisatie. Het bestuur wil focussen op communicatie, intern met de vrijwilligers en extern met de samenleving. Een verbeterd imago is daarbij het doel, maar ook dat er meer verbinding tussen jong en oud komt.
      Het bestuur ziet kansen in het leren van anderen en wil zich oriënteren bij afdelingen in den lande. De effectieve
     samenwerking met andere organisaties in Zwolle zal meer worden gezocht.
 
 
Welke knelpunten ziet het bestuur in de nabije toekomst?
-      Het werven van een penningmeester en coördinatoren voor de taakvelden vraagt veel energie
-      Vergrijzing van het vrijwilligersbestand
-      financieel beleid en fondsenwerving.
-      De organisatie van de EHBO-diensten en de inzet van EHBO-afdelingsvrijwilligers voor evenementen. Het vinden van een vrijwilliger voor de organisatie van de diensten lukt al enige tijd niet. Daarbij neemt de vraag naar EHBO diensten af doordat andere organisaties zich op de markt begeven die vrijwilligers betalen voor hun inzet.

 
 4. Activiteiten voor 2012
 
Bij elke activiteit kunt u dit stappenplan gebruiken om tot nadere invulling te komen. In dit werkplan is een tabel opgenomen voor stap 1 t/m 6. Stap 7 t/m 9 kunt u naar eigen inzicht invullen binnen uw afdeling.
 
1. Wat is de doelstelling?
Dit kunt u uit het door u ingevulde meerjarenbeleidsplan 2011-2012 halen, of opnieuw formuleren. Probeer uw doelstelling zo concreet mogelijk te omschrijven (bijvoorbeeld door het gewenste resultaat te benoemen).
Bijvoorbeeld: 32 leerlingen van groep 8 van 1 basisschool hebben een Eerste Hulp diploma
 
 
2. Wat is de doelgroep waarop u zich richt?
Dit kunt u uit het door u ingevulde meerjarenbeleidsplan 2011-2012 halen, of opnieuw formuleren.
Bijvoorbeeld: jongeren t/m 12 jaar
 
 
3. Wat gaat u doen om de doelstelling te bereiken?
Hiermee omschrijft u uw activiteiten.
Bijvoorbeeld:  Contact leggen met 4 basisscholen; 8 lessen verzorgen op 1 basisschool
 
 
4. Taakverdeling (rollen en verantwoordelijkheden)
Vaststellen wie er verantwoordelijk is voor de actie. Hoeveel mensen hebt u nodig om deze uit te voeren en wat is ieders rol. Moet er een projectteam worden opgericht? Wat mag je van elkaar verwachten? Welke ondersteuning verwacht u hierbij?
 
 
5. Budget: Begroting en faciliteiten
Wat heeft u nodig om de activiteiten uit te voeren?
 
 
6. Planning
Wanneer moet de activiteit gereed zijn? Tip: het kan helpen om de activiteit op te delen in fasen en deze nader uit te werken in deelactiviteiten.
 
7. Overleg
Hoe vaak komen we bij elkaar en wie is er bij het overleg betrokken. Wie moet op welk moment worden geïnformeerd? Denk ook aan mensen buiten het team, zoals bestuur en andere vrijwilligers.
 
8. Communicatie
Welke communicatiemiddelen staan tot onze beschikking en welke middelen passen het beste bij de activiteit?
 
9. Evaluatie (tussentijdse en eindevaluatie)
Bekijk tussendoor (hoe loopt het) en achteraf (hoe liep het) hoe de activiteiten en de samenwerking lopen. Wat gaat goed in de samenwerking (tussen de projectgroepleden, binnen afdeling of district, ondersteuning vanuit de regio?) Wat kan beter? Wat zijn de successen en wat kunnen we de volgende keer beter anders doen? Zijn er risico’s? Welke issues vragen om aandacht?

 
Speerpunt 1: Noodhulp
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
Opvang en verzorging
Slachtoffers, O&V-leden en kader
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementenhulp:
Opstellen van een evenementenkalender
 
 
 
 
Publiek bij evenementen
 
Contacten met organisatoren
 
Bestuurslid Noodhulp
 
 
 
 
Voortzetten bestaande noodhulp
 
 
Vrijwilligers noodhulp
 
 
Bestuurslid Noodhulp
 
 
 
 
 
 
 
structureel
 
Uitbreiding van de grote activiteiten
 
 
grote activiteiten in de regio als het bevrijdingsfestival, city moves etc.
 
 
 
 
Geen komt vanuit het District
 
 
 
 
 
 
structureel
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit
Omschrijving van de gewenste ondersteuning
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 

 
Speerpunt 2 Eerste Hulp: Voor iedereen, door iedereen
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
 
Beleidsplan EHBO met opdracht (meer evenementen), taakverdeling, werkwijze en personele invulling (mn jongeren)
 
 
projectleiders en vrijwilligers EHBO en Contactgroep
 
1. werven projectleiders en coördinator
 
2. opstellen beleidsplan (aanvullende opleiding, meer evenementen, EHBO op scholen?)
 
3. Implementatie
 
 
 
Bestuurslid met aandachtsgebied Noodhulp (Mw. T. Bleijswijk)
 
Coördinator Noodhulp (vacature)
 
p.m.
 
Oriëntatie elders
 
Ondersteuning bij beleidsontwikkeling vanuit regio
 
Implementatie begin 2012??
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
1. Beleidsplan EHBO
 
Informatie over onderwerp, kennisuitwisseling, contactlegging met afdelingen elders, beantwoording vragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 

 
Speerpunt 3: Sociale Hulp: bevorderen zelfredzaamheid en aanbrengen focus
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
 
Start maken met ontwikkeling sociale activiteiten van Welzijn naar zelfredzaamheid
 Vrijwilligers Sociale hulp
1. Uitzetten beleidslijn Sociale hulp
 
2. uitbouwen Verjaardagsproject
 
3. Verbreden doelgroep
 
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
Coördinatoren Er op Uit, Een op Een en Creatieve activiteiten (vacatures)
 
p.m.
 
Oriëntatie elders
 
Ondersteuning bij beleidsontwikkeling vanuit regio
 
1.Start ontwikkeling in 2012
 
2. planvorming start 2e helft 2011.
 
3. 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bieden van een vakantie in een kleinschalige setting
 
 
Ouderen, eenzamen en mensen met een beperking
Bijzondere vakanties, onderdeel bungalowproject
 
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
 
Projectleider Bungalowvakantie
(Betsy Verberk)
 
€ 1850,--
Betaald door het Boelkensfonds
 
Wanneer de midweek is afgelopen: 1 a 2 maal per jaar
 
Uitbreiding van het team
Verjaardagsproject tot 3 personen. Meer contacten met andere instanties.
 
 
Zowel ouderen als jongeren, eenzamen en mensen met een beperking
Organiseren van activiteiten, ook i.s.m. andere instanties (Wijz, Humanitas,Travers)
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
Projectleider Verjaardagsproject
(Jan Willem Fabius)
12 x 250,- = 3000
Wordt betaald uit Boelkensfonds
2012 
 
Personen uit thuissituatie of tehuis bij elkaar brengen voor sociale contacten.
Meer publiciteit en contact met andere organisaties.
Ouderen, eenzamen en mensen met een beperking
Bezoekwerk
Einde wandelen, boodschapje doen,
Koffie drinken, een luisterend oor
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
Projectleider Huisbezoek
(Eef Nauta)
 
€ 200,--
2012
Personen uit thuissituatie of tehuis bij elkaar brengen voor sociale contacten.
Meer publiciteit en contact met andere organisaties.
Ouderen, eenzamen en mensen met een beperking
Aanbieden van spel of creativiteit in tehuizen
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
Projectleider Creatieve activiteiten tehuizen
(Eef Nauta)
 
€ 500,--Zelfdekkend
2012

 
 
 
 
 
Personen uit thuissituatie of tehuis bij elkaar brengen voor sociale contacten.
Meer publiciteit en contact met andere organisaties.
Ouderen, eenzamen en mensen met een beperking
Wekelijks aanbieden van spel of creativiteit in Rode Kruis gebouw
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer)
Projectleider Inloopmiddag
(Diny v.d.Struik)
 
€ 600,--Zelfdekkend
2012
Gezellige middag bieden aan rolstoelgebonden bewoners  van de Havezate
Rolstoelgebonden deelnemers
In de zomer  een maandelijkse wandelmiddag
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Wandelproject
(Eef Nauta)
€ 250,-- en
€ 120,- (betaald door derden)
 
2012
Een keer per maand een Bingo-ochtend: gezellige ochtend bieden voor thuiswonende ouderen
20 deelnemende ouderen
1. Prijzen kopen
2. Ochtend leiden
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Bingo
(Bep van de Sluis)
 
€ 400,--
 
Een keer per maand
 
 
 
 
 
Bus- en boottochten: een onbezorgd dagje uit bieden
Mensen die afhankelijk zijn van anderen om de deur uit te komen
Boottocht: 80 personen
Bustocht: 40 personen
1. Boot en tocht regelen
2. begeleiders werven
3. bustocht regelen
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Bus- en boottochten (Celia Marijanan)
 
Boottocht:
€ 4500,-- waarvan € 1800,-- betaald door derden
Bustocht: € 1600,-
 
Boottocht in mei/juni
Bustocht 1 keer per jaar
Jeugdvakantie: bieden van onbezorgde vakantieweek
15 a 20 kinderen van 8 tot 12 jaar die nooit op vakantie gaan
Twee maal per jaar organiseren van een vakantie:
1. Huisvesting regelen
2. activiteiten rege-len en sponsors zoeken
3. werven kinderen en vrijwilligers
4. trainen vrijwilligers
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Jeugdvakantieweek (Janet Zwiers)
 
€ 10.000,--
Wordt betaald uit Boelkensfonds
 
2 keer per jaar een midweek (voorjaarsvakantie en herfstvakantie)
Bijzondere vakanties: vullen verdeelsleutelplaatsen voor Zwolle en verzoeken om speciale weken
(Nieuwe) thuiswonende gasten met (meervoudige) beperking die weinig op vakantie gaan
1. Samenleving breed informeren over vakantie-aanbod
2. Contacten on-derhouden binnen en buiten de afdeling
3. Informatieve gesprekken en intake gesprekken met gasten
4. Overleg met accommodaties
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Bijzondere vakanties (Tanneke Timmermans en Tillly Bleijswijk)
 
€ 250,--
en volgens vaste regels maken gasten aanspraak op Boelkensfonds
 
November 2011 start werving. Begin 2012 start werving.
Plaatsing gasten in 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over de drempel: Mensen met meerdere problemen ondersteunen in een stap naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Ongeveer 10 mensen met verslavings- en/of psychische problemen
1.Gesprekken aan huis
2.Afspraken maken over te zetten stappen
3. Af en toe een gezamenlijke activiteit
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider Over de drempel (Marjan Mulder)
 
€ 500,--
 
2012
Computerproject: assisteren bij eenvoudige vragen van ouderen over computergebruik
Gemiddeld 5 ouderen per jaar
Eenmalige hulpverlening aan huis
Bestuurslid met aandachtsgebied Sociale Hulp (Mw. I. Fischer
Projectleider computerproject (Janet Zwiers)
 
€ 50,--
 
2012
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
1. Ontwikkeling sociale activiteiten
 
 
 
Informatie over onderwerp, kennisuitwisseling, contactlegging met afdelingen elders, beantwoording vragen
 
Creatieve activiteiten
 
Verkorte EHBO-cursus (basis), aanbod lezingen, bijscholingen op bijv. huisbezoek (alzheimer)
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
Speerpunt 4: Diversiteit
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
Het organiseren van (meer) maatschappelijke stages voor een bredere doelgroep jongeren
 
 
 
Middelbare scholieren (12-18 jaar)
1. Via Vrijwilligers Centrale Zwolle projecten aanbieden
 
2. contact en afspraken met een tweede school in Zwolle met veel allochtone leerlingen
 
3. Maatschappelijke
stages voor 14 – 16 jarigen
 
 
Bestuurslid vrijwilligersmanagement (Dhr. G. Steenbeek)
Coördinator Vrijwilligersmanagement en projectleider Maatschappelijke stages (vacatures)
 
p.m.
 
 
1.contactlegging en ontwikkelen stages: 2011 – 2012
 
2. maatschappelijke stages schooljaar 2012 - 2013
 
Voorlichting geven op scholen
 
groep 7 en 8 van de basisschool
1.voorlichting geven aan de leerlingen zodat ze weten wat het rode kruis doet. 13/14 keer per jaar
 
Junior Bestuurslid
(Dhr. Geert Steenbeek)
 
Projectleider voor-
lichting scholen
(mw. Joke Scholten)
 
 
 
 
 
Structureel
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreiding voorlichting naar eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs
 
eerste 1 en 2e klas voortgezet onderwijs
 
1.voorlichting geven aan de leerlingen zodat ze weten wat het rode kruis doet.
 
Junior Bestuurslid
(Dhr. Geert Steenbeek)
 
------
 
 
 
structureel
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
Maatschappelijke stages
 
Advies, contactlegging, ondersteuning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
 
Randvoorwaarde: Lokale fondsenwerving: een gezonde financiële basis
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
Collecteweek in 2012: € 17.000
 
 
 
Zwolse samenleving
1. huis aan huis collecte
 
2. collecte in de binnenstad
 
3. bestedingsplan collecte opbrengst
 
Penningmeester (Dhr. W. Hutten)
 
Penningmeester (Dhr. W. Hutten)
Coördinator Fondsenwerving (Simon Mars) en projectleider Collecte (Marijke de Jong)
Budget voor meer vlaggen en nieuwe bussen en telefonische werving van collectanten; voor vlaggen en bussen wordt door JW Fabius Rabofonds benaderd
 
Werkgroep Collecte: aanvullen met coördinator binnenstad, voorstel in 3 ploegen werken
 
 
1 en 2.Jaarlijks in juni
 
3. juli/augustus
 
Beursvloer
 
 
 
Zwolse bedrijven
1.voorbereiden vragen en aanbod
2. bezoek Beursvloer
3. Afhandeling matches
 
Penningmeester (Dhr. W. Hutten)
Coördinator Fondsenwerving (….) en projectleider Beursvloer (vacature)
 
 p.m.
 
Jaarlijks Beursvloer in maart
 
Sponsoring door bedrijven/fondsenwervend evenement?
 
 
 
 
 
via KvK uitzoeken welk bedrijf een x aantal jaar bestaat en benaderen om cadeau ter ere van feest voor Rode kruis te bestemmen,
 
 
coördinator fondsenwerving
 
 
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
 
Bestuurslid die dit in portefeuille heeft en coördinator voor collecte binnenstad ter ondersteungng van Marijek de Jong
 
 
 
Ondersteuning bij werving
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
 
Randvoorwaarde: Vrijwilligersmanagement en Opleidingen
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
Wervingsplan Vrijwilligers??
 
 
Nieuwe vrijwilligers (jong en allochtoon) en behoud
1. opstellen plan tbv structureren werving,
2. contacten verschillende instanties (vrijwilligerscentrale, vrijwilligersbank) 3. 3. Uitbreiden netwerken
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
Coördinator vrijwilligersmanagement en alle coördinatoren en projectleiders
 
p.m.
Wervingsplan voor de afdeling is gereed er is een start gemaakt met werving
 
Beheer en behoud
·      Intake van vrijwilligers
·      Voortgangsgesprekken
·      Exitgesprekken
Operationeel overleg coördinatoren van de activiteiten
 
 
 
 
Eigen vrijwilligers, toekomstige en nieuwe vrijwilligers. Leidinggevende vrijwilligers.
 
 
1. Bij alle nieuwe vrijwilligers is bij de intake de overeenkomst getekend
2. Met xx aantal vrijwilligers sociale hup is een voortgangsgesprek voeren
3. tweemaal per jaar overleg van bestuur met coördinatoren en projectleiders
 
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
Coördinator vrijwilligersmanagement en alle coördinatoren en projectleiders
 
p.m.
 
Start implementatie in 2011
Opleidingen en cursussen
·      Algemene introductie
·      Niet gecertificeerde opleidingen
·      Themadagen
·      Trainingen extern
 
 
 
 
 
Eigen vrijwilligers
1. EHBO vrijwilligers
2. alle hulpverleners EHBO en PAM chauffeurs
 
1.Aanvullende EHBO opleiding tbv grote evenementen
2. Opleiding verbindingen
3. Deelname coördinatoren en projectleiders aan regionale themadagen
4. inventarisatie opleidings- en trainingsbehoefte
 
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
Coördinator vrijwilligersmanagement en alle coördinatoren en projectleiders
 
p.m.
 
1.opleiding in seizoen 2011-2012
2. i.a.v. aanbod in 2012
3. 2e helft 2012
4. januari 2012
 
Vrijwilligersbestand is compleet en actueel volgens de nieuwe taakveldindeling geregistreerd in Sp@rk,
 
 
 
 
Afdelingsvrijwilligers (AVW)
 
 
 
 
 
 
 
1. Per vrijwilliger mutaties doorgeven aan het district, dan wel direct invoeren in Sp@rk
1.     
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
Projectleider Vrijwilligersadministratie Trees Hordijk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
31 juli 2012
mits de nieuwe taakveldindeling geregistreerd kan worden
 
 
 
 
Correct registreren in Sp@rk
Nieuwe vrijwilligers
1. Invoeren NAW gegevens in Sp@rk
2. Overige gegevens via district laten registreren
3. AVW-er inlichten dat ze zijn geregistreerd
 
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
Projectleider Vrijwilligersadministratie Trees Hordijk
 
€ 0,00
 
1 maand na definitieve registratie door district
 
Actualiseren registratie in Sp@rk van VW die onder de afdeling vallen maar geen vrijwilligers zijn bij de afdeling Zwolle = EVW
 
 
 
 
Externe vrijwilligers
(EVW) die vallen onder:
1.    Bijzondere vakanties
2.    Opvang en verzorging
3.    SIGMA
4.    VWI
 
1.    Uitsplitsen van de EVW,
2.    betreffend activiteit vragen of EVW nog actief is.
3.    Wat ze gaan doen als EVW niet meer actief is
4.    bij actieve EVW inlichten dat ze nu onder de afdeling Zwolle vallen.
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
 
Projectleider Vrijwilligersadministratie Trees Hordijk
 
€ 50,- portokosten
 
€ 50,- briefpapier en enveloppen
 
 
 
 
31 december 2012
 
Als mijn voorstel voor VWA akkoord is, dit verder doorvoeren
 
Projectleiders, coördinatoren, taakveld verantwoordelijken, bestuursleden
 
Doelgroepen inlichten hoe registratie en mutaties gedaan moeten worden aan de VWA
 
Bestuurslid Vrijwilligersmanagement
(Mw. T. Bleijswijk)
 
 
Projectleider Vrijwilligersadministratie Trees Hordijk
 
 
 
31 december 2012
 
Opleidingen aanbieden voor het up to date houden van de diploma’s van de vrijwilligers
 
 
Vrijwilligers
 
1.AED opleidingen 2
   avonden
 2.Beginner EHBO
    cursussen 20
    avonden
 
Bestuurslid Opleidingen
(Mw. T. Bleijswijk)
 
Projectleider Opleidingen
(Dhr. H. Smit)
 
 
 
 
 
structureel
 
Kinder EHBO opleidingen aanbeiden
 
 
oppas oma’s ouders, vrijwilligers, trainers
 
1.    Kinder EHBO aanbieden
 
 
Bestuurslid Opleidingen
(Mw. T. Bleijswijk)
 
Projectleider Opleidingen
(Dhr. H. Smit)
 
 
 
structureel
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
        
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
Werven van vrijwilligers
 
 
Ondersteuning bij maken van een wervingsplan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
 
 
Randvoorwaarde: Communicatie en PR
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
 
Verbeteren imago lokale afdeling door PR en publiciteit over de lokale activiteiten
 
 
Inwoners gemeente en specifieke groepen
 
1. Tweemaal een bericht in de lokale pers  (o.a. collecte).
2. Actuele website
3. Nieuwsblad breed verspreiden
4. Beeldbank maken van lokaal fotomateriaal
5. bezoek open dagen op scholen en wijkcentra
 
 
 
 
Bestuurslid Communicatie (Mw. A. Miedema)
 
Coördinator Communicatie
 
p.m.
 
1.voorjaar en najaar 2012
2. begin 2012 afspraken met coördinatoren over actueel houden website
3. Nieuwsblad 4 x per jaar. Verspreidingsplan 2 e helft 2012
4. start 2e helft 2012
 
Verbeteren interne communicatie
 
 
 
 
Eigen vrijwilligers
 
1.ontwikkelen intranet en website promoten
2. actualiseren Handboek en op de website plaatsen
3. 2 x overleg bestuur, coördinatoren en projectleiders
 
 
Bestuurslid Communicatie (Mw. A. Miedema)
 
Coördinator Communicatie
 
p.m.
 
1.afronding begin 2012
2. 1e helft 2012
3. februari en september
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwen uitstraling pand
Zwolse samenleving, bezoekers en gebruikers pand en eigen vrijwilligers
Werkgroep uitstraling pand
Bestuurslid Communicatie (Mw. A. Miedema) en facilitair (dhr. W. Hutten)
 
Coördinator facilitair en communicatie
 
p.m.
 
1.plan werkgroep gereed  begin 2012
2. uitvoering werkzaamheden start voorjaar 2012
 
Informatie verzamelen voor het maken van het jaarverslag, werkplan en meerjarenplan
 
 
 
 
Stakeholders, verenigingskantoor
 
Format ontwikkelen voor registratie van de activiteiten met
naam coördinator,
planning activiteiten, aantal vrijwilligers
 
 
Secretaris (Mw. I. Fischer)
 
Secretariaat
 
p.m.
 
1.jaarverslag maart 2012
2. werkplan augustus 2012
 
4 keer per jaar het  Nieuwsblad afdeling Zwolle
uitbrengen en zo breed mogelijk verspreiden
 
 
 
 
Eigen vrijwilligers en externe relaties. (350)
Uitbreiden met EVW-ers
 
 
1. 4x keer p/j redactievergadering
2. Actieve EVW vragen of zij geïnteresseerd zijn in ons Nieuwsblad
 
 
 
1. Projectleider Trees Hordijk samen met redactie team Ineke Fischer,
Jan Willem Fabius
Esra Deuling
2. Trees Hordijk
 
€ 50,- portokosten
 
1. Volgens planning van Kroonland
 
 
 
2. 31 december 2012
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
 
 
 
 
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
Extra redactielid voor Nieuwsblad
 
 
 
Melden bij Tilly voor werving
 
 
Coördinator
 
 
 
Werving via Windesheim, journalistiekopleiding, event.  communicatiemedewerker van de provincie
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
 
Randvoorwaarde: Internationale activiteiten
 
         STAP 1                       STAP 2                       STAP 3              STAP 4                    STAP 4                       STAP 5               STAP 6
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
 
??Coördineren samenwerkingsverband t.b.v.
-      projectparticipatie
-      Projectfinanciering
-      Uitwisseling
-      HOR
 
 
 
Bestuursleden op de verschillende portefeuilles en de uitvoerende en coördinerende vrijwilligers
1.
 
2.
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Lokaal beleid ontwikkelen t.a.v. internationale projecten (landelijk en district)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.
 
 
Randvoorwaarde: Facilitaire zaken
 
Doelstelling
Doelgroep
Activiteit(en)
Wie is verantwoordelijk vanuit het bestuur
Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
Budget: begroting van de activiteit in € en faciliteiten
Wanneer gereed?
 
In stand houden gebouw en tuinen
 
 
Organisatie, bestuur en vrijwilligers van Afdeling Zwolle
1. Groot onderhoud gebouw
2. dagelijks onderhoud gebouw en tuin
3. Vervanging en herstel
4. Schoonmaak gebouw
 
Bestuurslid Facilitair
 
Coördinator Facilitair Co Hasselt 
 
 
 
 
 
structureel
 
Beheer magazijn
 
 
 
Organisatie, bestuur en vrijwilligers van Afdeling Zwolle
 
1. aankoop kleding, oefenmateriaal en gereedschappen
2. onderhoud apparatuur
3. Beheer
 
Bestuurslid Facilitair
 
Coördinator Facilitair Co Hasselt  en projectleider magazijn Joke Scholten
 
 
 
structureel
 
Beheer, inzet en onderhoud PAM
 
 
 
 
Vrijwilligers en doelgroepen activiteiten
1.Administratie kosten
2. Herstel, reparaties en tankbeurten
3. Planning PAM-ritten 
 
Bestuurslid Facilitair
 
Coördinator Facilitair Co Hasselt , projectleider PAM ritten Bep van der Sluis en projectleider PAM onderhoud Gerrit Wolf
 
 
 
structureel
Verbindingen
Vrijwilligers en doelgroepen activiteiten?
 
 
 
 
 
 
U kunt naar eigen inzicht hier activiteiten toevoegen, deze tabel is bedoeld als voorbeeld.
 
Gewenste ondersteuning (stap 4):
 
Activiteit(en)
Omschrijving van de gewenste ondersteuning *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij moet u denken aan: advies, helpen opstarten; informatie over het onderwerp, kennisuitwisseling, beantwoorden van vragen, training, etc.