Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Zwolle Actueel Nieuws Jaarverslag 2011
30 maart 2012 |

Jaarverslag 2011

JAARVERSLAG 2011     afdeling  Zwolle


Het algemeen bestuur kwam in het verenigingsjaar 2011 in totaal 10 keer in vergadering bijeen.
Met ingang van april 2011 kent afdeling Zwolle geen dagelijks bestuur meer.
In het voorjaar vond op 7april de vergadering van de Afdelingsraad plaats, bij welke gelegenheid de jaarstukken over 2010 aan de leden werden gepresenteerd en vervolgens door de Ledenraad werden goedgekeurd en aangenomen. Een drietal bestuursleden is afgetreden en de ledenraad heeft drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Afgetreden zijn: de dames Mulder, Zwiers en De Nekker
Nieuwe bestuursleden zijn: de dames Miedema, Bleijswijk en de heer Steenbeek.
Het nieuwe bestuur heeft zich tijdens een bestuursdag op 1 juli gebogen over de opdracht voor het bestuur en de beleidsplannen voor de komende jaren. Dit alles in het kader van de voorgenomen nieuwe afdelings- en bestuursstructuur.
Op 2 november 2011 vond de najaarsvergadering van de Afdelingsraad plaats. De Ledenraad heeft de begroting en het werkplan voor 2012 goed gekeurd en opnieuw is een nieuw bestuurlid benoemd: dhr. R. Kroes
Het bestuur kende in 2011 de volgende samenstelling:
Tot 7 april
Voorzitter vacant
Wnd. voorzitter mevr. C.A.M. Fischer
Secretaris vacant
Penningmeester de heer W.J. Hutten
Taakveld 1 Internationale hulp vacant
Taakveld 2 Sociale Hulp vacant Jeugd en Jongeren mevr. J. Zwiers
Taakveld 3 Noodhulp mevr. M.J. Mulder Noodhulp mevr. J. Zwiers
Taakveld 4 Fondsenwerving & vacant
Communicatie mevr. C.A.M. Fischer Taakveld 5 Vrijwilligersmanagement mevr. H. de Nekker Opleidingen vacant
In kaart brengen hulpvraag mevr. C.A.M. Fischer
Taakveld 6 Facilitaire zaken vacant
Erevoorzitter: burgemeester H.J. Meijer Leden van verdienste dhr. M. Miedema dhr. F. H. Velthuis Vanaf 7 april
Voorzitter mevr. A.E.A.M. Miedema
Secretaris mevr. C.A.M. Fischer
Penningmeester de heer W.J. Hutten
Algemeen bestuurslid mevr. M.C.M. Bleijswijk
Junior bestuurslid dhr. G. Steenbeek
Vanaf 2 november
Algemeen bestuurslid dhr. R.M. Kroes
Portefeuilleverdeling:
Taakveld Sociale Hulp mevr. C.A.M. Fischer
Taakveld Noodhulp mevr. M.C.M. Bleijswijk en dhr. R. Kroes
Taakveld Fondsenwerving de heer W.J. Hutten
Taakveld Communicatie mevr. A.E.A.M. Miedema
Taakveld Vrijwilligersmanagement & Opl. mevr. M.C.M. Bleijswijk en dhr. G. Steenbeek
Taakveld Facilitaire Zaken de heer W.J. Hutten
2
Afgevaardigden districtsraad. Afhankelijk van het aantal inwoners, dient elke afdeling één of meer afgevaardigden benoemen in de districtsraad. Afdeling Zwolle ressorteert onder district IJsselland. Namens de afdeling Zwolle zijn in de ledenraad benoemd: de heren H. Hegeman en R. Matteman en mevr. A. Miedema. Zij zijn o.a. het aanspreekpunt en het onderhouden van contacten met het Districtsbestuur en het Verenigingsbestuur.
Uitreiking erkenningen In 2011 ontvingen de volgende vrijwilligers een erkenning voor trouwe dienst:
10 jaar: de dames H.G. van Aller en N.H. Jagroep; de heren A.J. Kranendijk en P.A. Mul
20 jaar: de heer J. Hasselt
60 jaar: mevr. E. van der Sluis
Per 31-12-2011 had de afdeling Zwolle 1182 leden. Het bestand wordt door het Verenigingskantoor in Den Haag beheerd.
ACTIVITEITEN
VERGADERINGEN LEDENRAAD
De afdeling Zwolle hield haar 1e Afdelingsraadvergadering op 7 april 2011 in het Rode Kruis gebouw aan de Brahmsstraat. Er waren 26 leden/vrijwilligers aanwezig.
Tijdens de vergadering werden huishoudelijke zaken behandeld, waaronder een toelichting op de stand van zaken rond Blik op de toekomst. Belangrijk onderwerp was het afscheid van bestuursleden en de verwelkoming van nieuwe bestuursleden. De 2e Afdelingsraadvergadering in november stond o.a. in het teken van de begroting en het werkplan 2012. Met de benoeming van het bestuurslid Dhr. R. Kroes bestaat het bestuur uit 6 leden.
STARTAVOND VRIJWILLIGERS
De startavond van 8 september werd door 78 vrijwilligers bijgewoond. Locatie was dit jaar het Ecodrome. De avond werd geopend door wethouder Nelleke Vedelaar, die onze ere-voorzitter op het laatste moment helaas moest vervangen. Tijdens een gezellig samenzijn werd genoten van een heerlijk buffet. Voor belangstellenden werd er een rondleiding gegeven over het park. Verder werd er aandacht geschonken aan de uitreiking van de erkenningen voor trouwe dienst aan 7 vrijwilligers. Hierbij sprong het feit dat mevr. Van der Sluis al 60 jaar vrijwilliger is, er uit.
Al met al een geslaagde avond.
STICHTING JOOP BOELKENSFONDS
Het Boelkensfonds is in 2005 opgericht om de nalatenschap van oud-voorzitter Joop Boelkens naar zijn wens te organiseren: financiële ondersteuning van de activiteiten op het gebied van Sociale Hulp van de afdeling Zwolle van het Rode Kruis in de gemeente Zwolle. De bijdragen van het Boelkensfonds hebben zich langzaamaan ontwikkeld tot een structurele ondersteuning van de activiteiten, zonder welke de Sociale Hulp van de afdeling Zwolle niet meer op de huidige basis mogelijk zou zijn.
In het verslagjaar werd voor een bedrag van € 14.740,-bijgedragen aan de totstandkoming van de jeugdvakantieweek, de boottocht, het bungalowproject, het verjaardagsproject en busuitstapjes. In 2010 werd € 13.390,- bijgedragen.
.
VRIJWILLIGERS
In 2011 zijn er 15 nieuwe vrijwilligers ingeschreven.
16 vrijwilligers zijn uitgeschreven, 1 is overgeschreven naar de afd. Ermelo. Per 31-12-2011 staan er 155 vrijwilligers onder de afdeling Zwolle ingeschreven.
AKTIVITEITEN van de TAAKVELDEN
In het kader van Blik op de toekomst heeft het bestuur de taakveldindeling in Zwolle gewijzigd. We kennen nu 8 taakvelden waaronder steeds drie tot zes activiteiten vallen. Elk bestuurslid is
3
portefeuillehouder van een of meer taakvelden. De taakvelden worden aangestuurd door een coördinator. Elke activiteit heeft een projectleider. De werving van nieuwe coördinatoren en enkele projectleiders is in 2011 nog niet afgerond, er zijn nog verschillende vacatures.
Bestuurszaken
Er resteert een vacature voor penningmeester. Naar verwachting wordt deze vacature per april 2012 ingevuld.
Internationaal
De afdeling participeert niet meer in projecten van het district of het Verenigingskantoor. De afd. Zwolle heeft 2 keer een bedrag van € 250 geschonken voor internationale hulp aan:
- De slachtoffers van de aardbeving/tsunami in Japan
- De slachtoffers van een militair conflict in Libië.
Taakveld Er-op-uit
Het jaar 2011 is evenals voorgaande jaren weer een druk jaar geweest voor de vrijwilligers van het taakveld.
Verjaardagsproject
Het project is bestemd voor mensen die om een of andere reden zelden op stap gaan, bijvoorbeeld door gebrek aan mobiliteit en/of financiële middelen. Het gaat veelal om een bijzondere wens. Het project is mogelijk vanwege de financiële bijdrage van het Boelkensfonds. Dit jaar waren er o.a. uitstapjes naar Burgers ZOO, de Veluwe en een voetbalwedstrijd van FC Zwolle. Achmea Zilveren Kruis heeft haar skybox ter beschikking gesteld waardoor 24 gasten, begeleid door 8 vrijwilligers de thuiswedstrijd van FC Zwolle tegen FC Dordrecht konden bijwonen. Deze activiteit was zo’n succes, dat het bestuur heeft besloten om in de toekomst naast individuele uitstapjes meer van deze collectieve activiteiten te organiseren.
Bus- en boottochten
Op 30 mei 2011 heeft de jaarlijkse boottocht plaatsgevonden. Het afgelopen jaar hebben we 86 gasten meegenomen. Dit keer hebben we een groep van 10 personen van het verzorgingstehuis De Venus meegenomen waarbij iemand van het tehuis meeging als begeleidend vrijwilliger. Ook hebben we een kleine groep van 3 heren uit de IJsselheem meegenomen onder begeleiding van een bekende van de heren.
De tocht voer ook dit jaar weer langs Blokzijl en door de Kop van Overijssel. Het was weer een geslaagde dag met mooi weer.
Wandelproject Het wandelproject loopt nog steeds goed. Vanaf april t/m september wordt er iedere laatste donderdag van de maand gewandeld. In de maand december worden er diverse bezoekjes afgelegd aan tuincentrum Tuinland. Vanwege fysieke klachten zijn er enkele afvallers onder de begeleiders.
Bijzondere vakanties
Het schip Henri Dunant nam in de eerste vaarweken enkele gasten uit Zwolle mee. Het was koud, niet altijd rustgevend, maar over het geheel genomen aangenaam. De lente en zomer hebben enkele gasten uit Zwolle een fijne vakantie op de hotels in Rheden en Wezep bezorgd. Hotel De Valkenberg is met de rolstoel een klus, maar het uitzicht is prachtig en het personeel hartelijk.
De vliegreis ging helaas niet door, er was teveel onduidelijkheid wat tot teleurstelling heeft geleid. We geven echter niet op en zorgen voor een mooie trip voor de dames.
Een aantal gasten uit Zwolle met intensieve begeleiding hebben erg genoten en staan alweer te popelen om opnieuw naar Rheden te gaan. Een echtpaar met de nood hoog kon in de herfstweek alsnog goed bijkomen van een vakantie in hotel De Valkenberg
Bungalowproject
Dit project is bedoeld voor mensen, die nog wel zelfredzaam zijn, maar niet zelfstandig op vakantie kunnen. Op bungalowpark Twenhaarsveld in Holten werden bungalows gehuurd voor 3 midweken in voor- en najaar en zijn 3 x vier gasten en twee vrijwilligers een weekje weg geweest. In totaal 12 gasten en 6 vrijwilligers.
4
Goede intake is belangrijk. Tijdens de vakantie wordt onze PAM ingezet. Het organiseren van midweken is door zowel gasten als vrijwilligers als prettig ervaren en het project krijgt een vervolg.
Jeugdvakantieweek
In 2011 zijn er weer een tweetal jeugdvakantieweken georganiseerd en wel in de meivakantie en in de herfstvakantie. In de meivakantie zijn er 17 kinderen mee geweest met 7 begeleiders. In de herfstvakantie waren het 18 kinderen met 8 begeleiders. In beide vakantieweken is er weer gebruik gemaakt van een kookploeg. Ook is er weer een match gemaakt tijdens de beursvloer waardoor er gekookt werd door Kinderbureau Annet en het CCC.
Al met al weer 2 zeer succesvolle weken die we in 2012 weer zullen gaan voortzetten.
Taakveld Creatieve activiteiten
Creatieve activiteiten tehuizen
De vrijwilligers zijn wekelijks actief geweest bij hun (re)creatieve activiteiten in de verzorgingshuizen de Berkumstede, Rivierenhof, Arcadia, de Havezathe en de Molenhof. De activiteiten aan de bewoners van de Terp en de Parkflat zijn gestopt wegens gebrek aan voldoende deelnemers.
Bingo
De maandelijkse bingo ochtend met telkens rond 15 deelnemers voorziet ook nog steeds in een behoefte. Onder het genot van een kopje koffie worden een aantal rondes gespeeld en hoe klein het prijsje ook is, het willen winnen staat voorop.
Inloopmiddag
Iedere dinsdag is er een creatieve inloopmiddag, met ongeveer 30 gasten/deelnemers. Daarnaast is in een afzonderlijk ruimte een groep visueel gehandicapte deelnemers actief. Er worden verschillende creatieve technieken aan aangeboden en er wordt ook ingespeeld op seizoensgebonden activiteiten (Pasen, Kerst). Met enige regelmaat wordt ook een spelletjesmiddag of bingo ingelast. Een zevental deelnemers ,- waaronder drie rolstoelers-, wordt door 2 vrijwilligers van en naar (verzorgings)huis gehaald en gebracht met de PAM. De 30 gasten/deelnemers worden begeleid door 8 vrijwilligers. Naast de mogelijkheid om iets leuks te maken is voor de gasten, die uit heel Zwolle komen, het onderlinge contact en de gezelligheid heel belangrijk.
Taakveld Eén–op-één contacten
Over de drempel
Het project “Over de Drempel” is gericht op mensen die in een isolement zijn geraakt op grond van alcohol/ of drugsverslaving of psychiatrische klachten. Het kan ook gaan om mensen voor wie de maatschappij ingewikkeld in elkaar zit. Het doel van het project is het isolement van de mensen te doorbreken door de inzet van getrainde vrijwilligers. Het aantal cliënten is in 2011 afgenomen. Ook het vinden van geschikte vrijwilligers voor dit project is lastig.
Huisbezoek
Ook in 2011 hebben onze vrijwilligers weer veel tijd besteed aan het huisbezoek. Dit is stille maar heel belangrijke taak. Deze activiteit zal naar verwachting in de toekomst nog meer aandacht vragen, waardoor het noodzakelijk is hiervoor vrijwilligers te werven. Men kan amper aan de vraag voldoen.
Computerproject
In 2011 heeft onze coördinator een aantal bezoekjes gebracht aan mensen die een probleem hadden met de computer. Vaak komen er dan ook een heleboel verhalen los, dus het is vaak ook nog een sociaal bezoek voor mensen die de deur haast niet meer uit komen. Wel constateren we dat er minder hulpvragen komen.
Taakveld Facilitair
Gebouw
Ook in het jaar 2011 hebben zich geen bijzondere zaken voorgedaan, behoudens de diefstal van al het lood van het dak. Gelukkig zijn we verzekerd, maar het eigen risico betalen we wel zelf. De fa. Jansen heeft de schade fraai hersteld. Zowel het buiten- als het binnenonderhoud behoefte geen vernieuwing, alhoewel er stemmen opgaan, dat een wat modernere kleurstelling bij binnenkomst wel zou passen. Het beheer, dat overigens in het kader van verhuur een stuk minder is geworden, was ook in 2011 weer in goede handen van mevr. Fiet.
5
Tuin
In 2011 hebben we ons beperkt tot het gebruikelijke onderhoud van maaien, snoeien, kantsteken, onkruidbestrijding etc. Een kwestie van bijhouden.
PAM
Helaas worden er erg weinig kilometers gereden door de PAM, met eigenlijk voornamelijk wekelijks op dinsdagmiddag voor de inloop. Verder wordt de PAM ingezet bij het wandel- en bungalowproject en de Jeugdvakantieweek. Jammer. Mogelijk dat andere afdelingen binnen het district ook van deze PAM gebruik willen en kunnen maken.
Onderhoud PAM.
In goede handen van Gerrit Wolf, die vele kleine onderhoudszaken zelf kan en wil uitvoeren en daarmee de afdeling Zwolle veel geld bespaart. Voorlopig kunnen we nog enige jaren voort met dit voertuig. Op langere termijn moeten de consequenties van wel of niet vervangen worden afgewogen.
Magazijn.
Met Patrick heeft Joke Scholten er een goede magazijnbeheerder bij. Gelet op de terugloop van het aantal EHBO’ers is aankoop van kleding etc. voorlopig maar even op een laag pitje gezet. Materiaal voor oefenen moet er altijd wel zijn. Dit jaar geen lekkage, maar wel last van condensvorming vanwege het " koude" dak.
Verbindingen.
De inzet van portofoons binnen de afdeling is zeer twijfelachtig. Cijfers over 2010 en 2011 ontbreken, maar de intensiteit kan nooit groot zijn gelet op het sterk afnemende aantal EHBO diensten. Volgens berichten eist het VK, dat er wel verbindingsmateriaal is. Toch nog eens nagaan in het kader van de grootscheepse bezuinigingen?
Taakveld Noodhulp
Aanvragen EHBO
Hoeveel diensten er gedraaid zijn in de periode september 2010-december 2011 is moeilijk te achterhalen doordat er een wisseling van de wacht is geweest en de gegevens daarover niet zijn doorgegeven. Tot oktober 2011 zijn er minimaal 26 diensten die daarvoor betaald hebben. Het tarief is gesteld op € 5,- per persoon. Niet alle klanten betalen dit er zijn er die jaarlijks een bijdrage geven.
Wat we wel weten is het volgende:
De diensten – altijd met minimaal 2 vrijwilligers - variëren sterk in omvang en tijdsduur. Er zijn diensten van 2 uur maar ook diensten van 8 tot 24 uur, een aantal dagen achter elkaar en diensten met veel vrijwilligers zoals bij de Halve Marathon.
2011 was echter ook een jaar waarin zich een aantal veranderingen in de personele bezetting aankondigden, zowel op het uitvoerende als wel het bestuurlijke vlak. Mensen hebben, vaak na vele jaren van trouwe dienst, afscheid genomen, maar gelukkig hebben zich ook weer nieuwe vrijwilligers zich gemeld.
Het aantrekken van nieuwe mensen heeft veel tijd gevraagd en is nog niet helemaal rond.
De EHBO groep bestaat uit ongeveer 45 vrijwilligers. Wekelijks is er een contactavond, waarbij de kennis op peil wordt gehouden. Ondanks de grote groep blijkt in de praktijk de invulling van een dienst vaak lastig, waardoor veel diensten door dezelfde vrijwilligers worden verzorgd.
Er wordt hard gewerkt aan een vernieuwing en modernisering van de noodhulp. Daarvoor zijn er contacten gelegd met diverse instanties, om hulp bij het opzetten van een stappenplan zodat we weer zo snel mogelijk een goed lopende dienst hebben met veel enthousiaste mensen.
Opsporing en contactherstel/Tracing
De tracingactiviteiten staan nog steeds op een laag pitje. De zaken worden sinds dit jaar vanuit Deventer gecoördineerd. Op de 1e en 3e maandag van de maand wordt in Zwolle spreekuur gehouden. Daarvan werd door enkele personen gebruik gemaakt. Er werden 7 tracingformulieren ingevuld voor de volgende landen, t.w.: Afghanistan, Angola, Nigeria, Somalië en Columbia. Drie aanvragen zijn i.s.m. Vluchtelingenwerk gedaan.
Er was een keer een verzoek om Sociale opsporing.
Vanuit Indonesië is een bericht ontvangen, maar dat was helaas niet de gezochte persoon.
Een cliënt uit Somalië heeft weer contact gekregen met zijn vrouw.
Een cliënt uit Congo, waarvoor in 2010 opsporing is verricht, is vertrokken naar België.
6
Taakveld Fondsenwerving
Door het Verenigingskantoor wordt van leden, donateurs en overigen de bijdragen centraal geïnd.
Met ingang 2010 krijgt de afdeling hiervan geen gedeelte meer van. In de nieuwe situatie ontvangen de afdelingen een bedrag van € 0,26 per inwoner, wat resulteerde in een totaalbedrag van € 30.604,-.
Daarnaast werd € 7.384,- ontvangen uit de garantieregeling. (dit is een fonds waaruit afdelingen gedurende 3 jaar een uitkering ontvangen wanneer men door de nieuwe methodiek inkomsten misloopt).
Nalatenschap
In 2011 werd uit een nalatenschap een bedrag van € 6.000,- ontvangen. De afdeling ontving een bedrag van € 1.415,- aan algemene giften.
Collecte
Opbrengsten uit collectes, giften en andere acties komen sinds 2010 volledig ten goede aan de afdeling. Meer eigen inzet loont dus. De mogelijkheden van de buscollecte zijn daarom dit jaar weer verder uitgebreid met een flink aantal collectanten in o.a. Stadshagen en de wijk Assendorp. Nieuwe collectanten worden voor een deel gevonden met behulp van een callcenter. Met de invoering van het zgn. “bel me niet register” wordt het echter steeds moeilijker om bereidwillige mensen te vinden. Daarom is er 2011 ook veel aan straatwerving gedaan. Alle gegevens zijn dit jaar ingevoerd in het door het Verenigingskantoor aangeboden programma “collecteweb”. Het bestand telt bijna 350 gegevens van collectanten en wijkhoofden. De opbrengst bedroeg bruto € 16.240. Helaas heeft de projectleider van de collecte eind 2011 aangegeven dit project niet te kunnen continueren. Met het steeds groter worden van de collecte, is een goede coördinatie echter onontbeerlijk.
Beursvloer
In maart werd deelgenomen aan de Beursvloer, in 2011 georganiseerd door Landstede Sportcentrum. We zijn er weer in geslaagd om diverse matches te maken:
- met het Ecodrome: gebruik van de accommodatie en enkele attracties voor de Startavond in
september voor onze vrijwilligers. Als tegenprestatie heeft afdeling Zwolle een EHBO dienst
op zich genomen bij een bezoek van gehandicapten aan het Ecodrome;
- kookhulp van Kinderbureau Annet bij het avondeten tijdens de jeugdvakantieweek. Tegen-
prestatie was een artikel over dit bureau in het Nieuwsblad; - inzet van 5 collectanten in de collecteweek door uitzendbureau Mijn Student. Helaas is het
bureau in het voorjaar van 2011 opgeheven. De match is niet doorgegaan; - de Sesamacademie bood aan om twee dagdelen een communicatiedeskundige in te zetten.
Na een gesprek met een deskundige van de academie is besloten om niet met deze
organisatie in zee te gaan.
Overige acties
Serious Request (geen informatie beschikbaar)
Taakveld Communicatie
Er wordt gestreefd naar een sterkere positionering van het Rode Kruis in de lokale samenleving. Goed communiceren met vrijwilligers over ontwikkelingen en activiteiten is belangrijk. We proberen de meer aansprekend te maken voor nieuwe en jonge vrijwilligers. De vrijwilligers zijn immers de ambassadeurs van onze Rode Kruis afdeling. Het secretariaat verzorgt een kaart naar jarige vrijwilligers. Met Kerst wordt een kaart verstuurd naar vrijwilligers en diverse relaties.
Redactie Nieuwsblad
Het Nieuwsblad heeft 5 redactieleden. Het Nieuwsblad Zwolle verschijnt 4 keer per jaar met een oplage van 350 exemplaren. Het Nieuwsblad is bestemd alle vrijwilligers, en externe relaties.
Website
De website is nu ruim een jaar in de lucht. In 2011 is de herkenbaarheid van afdeling Zwolle verbeterd en hebben alle projecten een eigen pagina gekregen. Het intranet van het landelijke Rode Kruis heeft voor iedere afdeling een aparte sectie, waarop informatie voor leden zoals de notulen van de bestuursvergaderingen te vinden zijn.
7
Perscontacten en publicaties
Via persberichten naar de lokale pers worden nationale en lokale sociale activiteiten (collecte, Serious Request en jeugdvakantieweek) aan het publiek kenbaar gemaakt.
Communicatie binnen afdeling
Na aanpassing van onze nieuwe bestuursstructuur en invulling van de vacatures zal het handboek van de afdeling worden geactualiseerd.
Het bestuur heeft afgelopen jaar een – nog beperkt- aantal acties in gang gezet om de afdeling meer aansprekend te maken voor nieuwe en jonge vrijwilligers. Er is een communicatieplan geschreven, nieuwe portefeuillehouders vanuit het bestuur voor de taakvelden aangesteld, de taakveld overleggen zijn weer nieuw leven ingeblazen, de website is verbeterd, de notulen van de bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt. Een paar vrijwilligers (incl. bestuursleden) willen de nieuwe social media meer gaan inzetten voor bijv. Informatie uitwisseling en werving van collectanten.
Veel onderdelen uit het communicatieplan wachten echter nog op uitvoering, in ieder geval op meer planmatige uitvoering totdat we de vacature van coördinator ingevuld hebben.
Taakveld Opleiding en scholing/HRM
Voorlichting Scholen
De voorlichting op scholen voorziet ook nog steeds in een behoefte. Er zijn diverse lesprogramma’s beschikbaar, afgestemd op de diverse groepen van het basisonderwijs.
Contactmomenten vrijwilligers
Uitbreiding van de contactmorgen voor vrijwilligers sociale activiteiten naar bijeenkomsten voor alle vrijwilligers heeft in 2011 geen prioriteit gekregen. Het voornemen is doorgeschoven naar 2012
Maatschappelijke stages (geen informatie beschikbaar)
.
Opleidingen (geen informatie beschikbaar)
Vrijwilligersadministratie
Intakegesprekken worden zorgvuldig i.s.m. de coördinatoren van verschillende taakvelden
uitgevoerd. Eventuele nieuwe vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren. Na een proeftijd en na wederzijds overleg worden de nieuwe vrijwilligers aangenomen bij afdeling Zwolle.
In kaart brengen hulpvraag
Het in kaart brengen van de hulpvraag is na invoering van de nieuwe afdelingsstructuur, onderdeel geworden van de taak van de coördinatoren en projectleiders. Aandachtspunt daarbij is vrijwillige en blijvende samenwerking tussen de verschillende hulporganisaties. Veel vrijwilligersorganisaties zijn intern gericht ofwel in eerste instantie doende om hun zelfstandigheid te waarborgen. Er zijn goede contacten met de verzorgingshuizen en de Zwolse Vrijwilligerscentrale, met welzijnsorganisatie Travers en met Thuiszorg (ICARE).
Vanwege het grote aantal vacatures heeft dit onderwerp in 2011 weinig aandacht gekregen.
Zwolle, maart 2012