Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Utrechtse Heuvelrug Dit doen we Eerste hulp en EHBO opleidingen Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eerste Hulp bij evenementen    

Algemeen.

1. Het Rode Kruis handelt volgens de grondbeginselen van het Internationale Rode Kruis .
2. Het Rode Kruis helpt onvoorwaardelijk, echter voor het optimaal laten verlopen van de inzet zullen afspraken met elkaar gemaakt moeten worden.
3. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden niet betaald voor hun inzet.

Aanvraag Eerste Hulp bij evenementen.

1. De aanmelding.

Wilt u gebruikmaken van onze diensten "Eerste Hulp bij evenementen" dan wordt u verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Bij voorkeur door de aanvraag in te dienen via Internet. Ook kunt u aanvragen per brief en zo nodig per telefoon.

2. Benodigde gegevens voor de aanvraag.

Naam van de organisatie, contactpersoon, factuuradres en telefoonnummer.
Omschrijving type evenement, adres / plaats van het evenement, gewenst aantal hulpverleners, datum inzet, contactpersoon en telefoonnummer op de dag van de inzet. Begin- en eindtijd inzet, verwacht aantal deelnemers en bezoekers.
Het evenement is aangevraagd bij de gemeente.
Grootte behandelruimte in vierkante meters (minimaal 10 m²) , sanitaire voorzieningen, water.
Uw organisatie zorgt voor eten en drinken voor de vrijwilligers. (Richtlijn: de vrijwilliger heeft recht op een drankje, lunchpakket en warme maaltijd na een inzet duur van meer dan respectievelijk, 2, 3 en 7 uur.
Bij onvoldoende gegevens zal contact met u worden opgenomen.

3. Aanvraagtermijn.

De aanvraag Eerste Hulp bij evenementen dient uiterlijk zes weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig om vrijwilligers Eerste Hulp te werven voor de inzet.

4. Ons adres

Rode Kruis afdeling Utrechtse Heuvelrug.
Ter attentie van coördinator evenementenhulpverlening  
Dennenweg 22a
3972GM  Driebergen-Rijsen burg
ehbo@rodekruisutrechtseheuvelrug.nl 

5. Schriftelijke bevestiging van de aanvraag.

Wij streven ernaar u zo spoedig mogelijk een bevestiging te sturen .

6. Bevoegdheden en werkzaamheden.   

1. De Rode Kruisvrijwilligers zijn allen gecertificeerde hulpverleners die minimaal in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp (EHBO), inclusief verbandleer en reanimatie. De Rode Kruisvrijwilligers handelen conform deze opleidingen.
2. De bevoegdheid tot handelen van de Rode Kruisvrijwilligers wordt bepaald door het kader waarbinnen het Rode Kruis zijn dienstverlening verstrekt en heeft betrekking op die handelingen en verrichtingen waartoe een gecertificeerde eerste hulpverlener die minimaal in het bezit is van een geldig diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis toe bevoegd is.
3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de Rode Kruisvrijwilligers overstijgen zal onverwijld deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.
4. Vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis zal niet door het Rode Kruis worden verzorgd. De organisatie van het evenement stelt hiervoor een veiligheidsplan op.
5. Per evenement worden minimaal 2 vrijwilligers Eerste Hulp ingezet. Zijn meer hulpverleners noodzakelijk dan opereren zij altijd in koppels
6. De Rode Kruis vrijwilligers kunnen onder normale omstandigheden niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken, verzorging die niet als eerste hulp geldt of andere niet-Eerste Hulp gebonden taken.
7. De communicatiemiddelen van het Rode Kruis zijn alleen bedoeld voor de interne berichtgeving van het Rode Kruis.

7. Bescherming privacy slachtoffers

1. Opvangruimte gewonden.

Om de privacy van slachtoffers zoveel mogelijk te waarborgen, wordt daar waar mogelijk het slachtoffer opgevangen en/of behandeld in een door de organisatie beschikbaar gestelde behandelruimte. Bij buitenactiviteiten kan eventueel op verzoek van de organisatie een Rode Kruistent als opvang- en behandelruimte ingezet worden.
2. Informatie die in vertrouwen aan een Rode Kruis vrijwilliger medegedeeld wordt, zal ook als zodanig worden behandeld en niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven.
3. Tijdens een inzet noteren de vrijwilligers Eerste Hulp de geboden hulp in een logboek , deze gegevens zijn alleen bestemd voor het Rode Kruis.

8. Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden

1. Voor de Rode Kruis vrijwilligers is door het Nederlandse Rode Kruis een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Het is de vrijwilliger Eerste Hulp toegestaan indien er sprake is van een wedstrijdterrein dit te betreden om Eerste Hulp te kunnen verlenen.
3. De organisatie staat borg voor de veiligheid van de vrijwilliger Eerste Hulp en slachtoffer(s) en in het uiterste geval wordt het evenement of wedstrijd stilgelegd als er sprake is van een onveilige situatie en het slachtoffer naar het oordeel van de vrijwilliger Eerste Hulp niet verplaatst kan worden en professionele hulp moet worden ingeroepen.
4. Zo nodig zorgt de organisatie van het evenement op verzoek van het Rode Kruis voor de aanwezigheid van professionele hulp.
5. Er dient altijd een AED aanwezig te zijn.
6. Het Rode Kruis kan als er sprake is van overmacht niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onderbezetting van de Eerste Hulp bij een evenement.

9. Klachten.

Bent u ontevreden of heeft u opmerkingen over de door het Rode Kruis geboden diensten, laat het ons weten door contact op te nemen met de coördinatoren van de evenementenhulpverlening of melding ervan te doen op het evaluatieformulier.

9. Evaluatie.

Na afloop van het evenement ontvangt u een evaluatieformulier. Uw bevindingen zijn belangrijk voor het verder ontwikkelen van de hulpverlening bij evenementen.

10. Kosten inzet.

1. Tarieven.
Er wordt een vergoeding gevraagd voor de inzet van de vrijwilligers à € 5,50 per uur per persoon. De inzet van materieel (AED, tenten, vervoer, verbindingen, etc. ) wordt eveneens in rekening gebracht. De tarievenlijst kunt u bij het Rode Kruis opvragen. De opbrengsten worden besteed om de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening van het Rode Kruis in stand te kunnen houden.
2. Onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.
a. Voeding.
De vrijwilligers krijgen alleen een onkostenvergoeding voor voeding, indien de organisatie hierin niet voorziet.
b. Reiskostenvergoeding.
De reiskostenvergoeding vrijwilligers vindt plaats conform de onkostenvergoedingsregeling van het Nederlandse Rode Kruis.
3. Materiaalkosten.
Gebruikte materialen worden in rekening gebracht.
4. Betalingstermijn.
Wij verzoeken u binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur het totaalbedrag over te maken op rekeningnummer 152721088   ten name van het Rode Kruis afdeling Utrechtse Heuvelrug o.v.v. het factuurnummer.