​Uitdaging als kerstboodschap

Frederik van Hogendorp, voorzitter

Bij Kerstmis denkt men aan rust, een periode van bezinning. In die periodnieuwsbrief_dec13_2.jpge past een korte terugblik over het afgelopen jaar en een korte vooruitblik op het komende jaar.
 
Het afgelopen jaar was woelig. Het Rode Kruis maakt een reorganisatieproces door. De verenigingsstructuur werd aanzienlijk gewijzigd. In het personeelsbestand wordt enorm gesneden. Binnen het district Twente was er ook sprake van de nodige veranderingen. Een compleet nieuw districtsbestuur trad aan. Het districtsbestuur heeft de taak gekregen om centrale middelen op basis van meerjarenplannen over de afdelingen te verdelen.
 
In het komende jaar zullen we steeds concreter gaan werken op basis van het raamwerk van de nieuwe bestuurlijke opzet. Door sommigen wordt die nieuwe bestuurlijke opzet als een te knellend keurslijf ervaren. Ik deel dat standpunt niet. Integendeel, mijns inziens liggen er uitdagingen op de loer.
 
De Nederlandse Staat bezuinigt fors en het zou mij niet verbazen als er nog verdere bezuinigingen volgen. Voor bepaalde overheidstaken is er geen geld meer. Die taken worden door de overheid afgestoten. Burger, zoek het zelf maar uit. In lang niet alle gevallen lukt dat. Dan komt een steuntje in de rug om de benodigde zelfredzaamheid onder de knie te krijgen goed uit. Het districtsbestuur stelt alles in het werk om uit te zoeken op welke fronten het Rode Kruis een steen kan bijdragen. Dat kan niet zonder samenwerking met de afdelingen. Ik doe dan ook een appèl op alle afdelingen om in het komende jaar in nauwe samenwerking met
ons districtsbestuur uit te vinden welke bijdrage het Rode Kruis kan leveren.

Op het front van de Noodhulp zijn er ook de nodige veranderingen te verwachten. Het is nog niet duidelijk hoe die veranderingen zullen uitpakken. Daarom voeren we op dit moment geen veranderingen door. Het Rode Kruis beschikt over goed getrainde en goed gemotiveerde hulpverleners. Die goede training en die goede motivering houden wij er in. Met diverse overheidsinstanties zoals politie, GHOR en veiligheidsregio's onderhoudt ons districtsbestuur contacten om te laten weten dat we er zijn en dat zij op het Rode Kruis kunnen rekenen. Ons districtsbestuur ziet het als een uitdaging om het Rode Kruis niet naar de achtergrond te laten verdwijnen.
 
Nederland is een relatief rustig land. Er is geen sprake van oorlog of van een rampensituatie. Wij zullen ook het komend jaar ons steentje bijdragen a­an speciaal door het Rode Kruis geselecteerde projecten.
 
Misschien kan ik u een stukje uitdaging als kerstboodschap meegeven.
 
Namens het districtsbestuur wens ik u een goede kerst en een voorspoedige jaarwisseling toe.


Nieuwsbrief District Twente december 2013

Even voorstellen - Saskia Slotman, Secretaris
Het einde van een bewogen jaar - Ben Sanders, Nationale noodhulp en bevolkingszorg
Even voorstellen - Nico Mol, Penningmeester
Vele ambities voor het Rode Kruis - Faruk Uçar, Communicatie
Even voorstellen - Monique van Haaf, Vrijwilligersmanagement
Input van iedereen - Paula Dijkers, Webredacteur
Oproep (wijzigingen e-mailadres)