Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Tilburg Dit doen we Eerste hulp Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

​De EHBO'ers van Rode Kruis afdeling Tilburg e.o. bestaan allen uit volledig EHBO gediplomeerde vrijwilligers met AED aantekening die werken onder de algemene voorwaarden en verzekering van het Nederlandse Rode Kruis .

Naast de algemene voorwaarden van het Rode Kruis gelden de volgende gedragsregels of voorwaarden bij aanvraag en/of inzet van onze vrijwilligers:
 1. Aanvragen voor hulpverlening dienen minimaal 4 weken voor aanvang van evenement of gebeurtenis bij voorkeur schriftelijk te worden aangevraagd. Bij aanvragen welke kort voor het evenement worden aangevraagd hanteren wij aangepaste tarieven die op aanvraag verkrijgbaar zijn.
  (voor het contact en/of postadres zie informatie later in deze algemene voorwaarden);
 2. Vooraf worden op basis van de bijlage behorende bij deze algemene voorwaarden de kosten begroot en afgesproken. Het starttarief per inzet per dag voor de inzeturen van de vrijwilligers is altijd verschuldigd. Alle  kosten zijn indicatief omdat van te voren niet bekend is hoeveel uren er gemaakt of hoeveel km er zal worden gereden door de vrijwilligers. Het streven is om met meer mensen in 1 voertuig te rijden om uw en de eigen kosten te drukken;
 3. Voor sommige gebeurtenissen kan een speciaal tarief worden afgesproken. Dit geldt voor gebeurtenissen met een duidelijk sociaal karakter die vanuit welzijnsorganisaties of overheid worden georganiseerd. Materiaal en menskracht wat van derden (ook binnen het Rode Kruis) moet worden gehuurd wordt tegen kostprijs doorberekend. Op dit laatste is het speciale tarief niet van toepassing.
 4.  Indien een welzijnsinstelling een aanvraag indient namens of daartoe gevraagd door een (bijna) commerciële instelling/gebeurtenis wordt de aanvraag als hulpverlening aan een commerciële gebeurtenis gezien (normaal tarief). Dit geldt ook voor gebeurtenissen waarbij een (directe) vergoeding aan de organiserende organisatie verplicht is gesteld.
 5. De beoordeling van het gestelde onder punt 3 of 4 vindt plaats door afdeling Noodhulp van het Rode Kruis Tilburg e.o.;
 6. Er dienen altijd minimaal twee hulpverleners aangevraagd te worden waarbij door afdeling Noodhulp van het Rode Kruis Tilburg e.o. een inschatting wordt gemaakt over het werkelijke aantal noodzakelijke hulpverleners (meestal wordt in ‘paren’ gewerkt, dus 2-4-6 etc.);
 7. Bij verschil van mening of inzicht over het aantal hulpverleners, aard van het evenement of Gevaar aspecten heeft Rode Kruis Tilburg e.o. het recht om de invulling van een hulpaanvraag aan te passen op kosten van de aanvrager;
 8. Over de onder punt 7 genoemde zaken vindt altijd vooraf overleg plaats met de aanvrager. Indien geen overeenstemming wordt bereikt behoudt het Rode Kruis Tilburg e.o. zich het recht voor om de hulpaanvraag alsnog te retourneren of op te schorten tot wordt voldaan aan de eisen die het Rode Kruis Tilburg e.o. stelt. De eisen dienen een redelijk en verdedigbaar karakter te bezitten;
 9. De aanvrager dient de hulpverleners per dagdeel (4 uur) te voorzien van voldoende drinken en voedsel(pakket(ten)). De kosten hiervan zijn voor rekening van de organisatie. Indien deze in gebreke blijft wordt drinken en voeding naar eigen inzicht aangeschaft door de hulpverleners tegen de tarieven vermeld op de bijlage bij deze algemene voorwaarden.
 10. De aanvrager dient de veiligheid voor het Rode Kruis personeel en – materialen zoveel mogelijk te waarborgen door het treffen van passende en adequate voorzorgsmaatregelen. De Rode Kruis medewerker is aanvullend verzekerd tegen ongeval- en aansprakelijkheidsstelling via Het Nederlandse Rode Kruis (onder normale maatschappelijke omstandigheden);
 11. De aanvrager dient zorg te dragen voor een ruimte of een ander onderkomen waarin het verlenen van eerste hulp mogelijk is. Vanuit dit onderkomen dienen normale sanitaire voorzieningen gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn. Uitzondering op deze regel is in overleg mogelijk indien de gebeurtenis dit niet toelaat;
 12. Gevraagde of ongevraagde operationele adviezen ter preventie van of tijdens medische ongevallen bij inzet van medewerkers van het Rode Kruis Tilburg e.o. dienen onverwijld opgevolgd te worden indien de gezondheid van bezoekers, deelnemers of medewerkers van het Rode Kruis in gevaar dreigt te komen. Bij het negeren van deze adviezen wordt de verantwoordelijkheid voor (eventuele) letsel(s) en schade automatisch bij de aanvrager gelegd;
 13. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Hulpvraag
Voor een aanvraag voor hulpverlening of informatie over de hulpverlening kunt u contact opnemen met: hulpverleningen@rodekruistilburg.nl   

Bij voorkeur de vraagstelling per e-mail afhandelen. Het formulier voor een hulpverleningsaanvraag is in te vullen via deze website
 
Betaling en facturatie
Normaliter ontvangt u binnen twee maanden na de inzet een factuur waarin wordt aangegeven wat voor u de kosten zijn geweest. Wij vragen u om dit bedrag binnen 30 dagen over te maken op bankrekening. 
Het Rode Kruis behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen kosten middels voorfacturatie in rekening te brengen, welke kosten moeten worden voldaan voor aanvang van de hulpverlening. Verkregen inkomsten worden gebruikt om de hulpverlening in de toekomst te verbeteren, eerste hulp materialen aan te schaffen of als onkostenvergoeding voor de vrijwilligers.
 
Donaties
Eventuele donaties zijn van harte welkom en komen ten goede van de hulpverlening.
U kunt uw donaties storten op bankrekening: 15.32.24.797 t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis afd.Tilburg
Voor vragen over de facturatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@rodekruistilburg.nl