Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Súdwest Fryslân Dit zijn we

Dit zijn we

​​We stellen ons graag aan je voor. De afdeling Súdwest Fryslân is in 2012 ontstaan door de samenvoegingen van de afdelingen Sneek, Wymbritseradiel, Workum, Bolsward & De Greidhoeke, Wûnseradiel en de Kleine Zuidwesthoek.

De afdeling heeft op dit moment ruim 100 enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de activiteiten van het Rode Kruis. We vinden het belangrijk dat elke vrijwilliger doet waar hij of zij goed in is e​n wat dus past bij jou.​

Vrijwilliger ​bij het Rode Kruis, ook iets voor jou?

​Bestuur

Het bestuur zorgt dat alle voorwaarden aanwezig zijn om goed te kunnen werken. Met zijn allen proberen wij actief in te spelen op de ontwikkelingen en de hulpverleningssituaties in onze gemeente. Voor al uw vragen of informatie kunt u terecht bij de secretaris of voorzitter van onze afdeling.​

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:


Jan Arts (06 57 05 93 23)             voorzitter          
Jan Bootsma (06 27 44 67 23)    secretaris, gebouwenbeheer, vakanties           
Jaap Boonstra                                penningmeester
Joke Venema-Hoekstra                notulist, assistent coördinator noodhulp
Peter Noor                                      coördinator noodhulp
Aly Wijbenga                                  contactpersoon Wûnseradiel
Jan Terra                                         contactpersoon Bolsward, Greidhoeke
​<vacant>                                         contactpersoon Koudum

Vrijwilligers voor inzet tijdens evenementen

De afdeling heeft op dit moment ruim 100 enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de activiteiten van het Rode Kruis. We vinden het belangrijk dat elke vrijwilliger doet waar hij of zij goed in is en wat dus past bij jou. Zo is er een speciaal daarvoor opgeleide groep van 30 vrijwilligers die EHBO biedt tijdens evenementen. Wist je dat door deze groep geweldige mensen bij meer dan 70 evenementen per jaar ondersteunt? Vanaf september tot en met mei komen ze bijna wekelijks bijeen in het Rode Kruis gebouw in Sneek. Onder leiding van deskundige instructeurs worden ze (bij)geschoold op het gebied van EHBO. Ze nemen de theorie samen door en oefenen eerste hulp vaardigheden. Er is veel aandacht voor de scholing van onze vrijwilligers. Zo houden we ook themabijeenkomsten waarvoor gastsprekers en deskundigen worden uitgenodigd.

​Samenwerking 

Met onze gemeente Súdwest-Fryslân zijn afspraken gemaakt voor het inzetten van vrijwilligers tijdens rampen en calamiteiten. Dat maakt dat er continu aandacht is voor het op peil houden van de deskundigheden en vaardigheden van onze vrijwilligers om adequaat te kunnen handelen. Zo staat het Rode Kruis klaar met getrainde vrijwillige hulpverleners. Zij ondersteunen de hulpverleningsdiensten, de veiligheidsregio's en de Nederlandse gemeenten met hulp aan getroffenen.

Logistiek en materiaal

De afdeling logistiek en materiaal is verantwoordelijk voor het op peil houden van de materialen, de autobussen en de mobiele hulppost. Ook het onderhoud van het gebouw vraagt aandacht, evenals de verbindingstechnieken die nodig zijn voor een goede communicatie.

Donaties

De afdeling Súdwest-Fryslân is een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. De afdeling ontvangt op basis van een jaarplan en begroting een bijdrage van het Districtsbestuur Fryslân. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners van een district. Deze bijdrage is voor ons echter niet kostendekkend. Om de exploitatie van de afdeling rond te krijgen zijn wij continu op zoek naar gulle gevers, sponsoren of fondsen die ons willen helpen de doelen van het Rode Kruis te verwezenlijken. 

Gulle gevers zijn van harte welkom. Met dat geld kunnen wij de bestaande activiteiten continueren en zelfs nieuwe activiteiten ontwikkelen voor eenzame, kwetsbare mensen in onze gemeente.


U kunt uw donatie overmaken op het bankrekeningnummer NL28RABO0152681140 ten name van Rode Kruis afdeling Sudwest Friesland.