Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Noordoostpolder Dit zijn we Taakvelden

Taakvelden

De afgelopen jaren zijn er grote veranderingen geweest in de structuur van het Nederlandse Rode Kruis. Ook het Rode Kruis is zich gaan bezinnen op haar taak in onze samenleving in deze 21e eeuw. Voorheen waren alle Rode Kruisers gelijk opgeleid. Iedere Rode Kruiser kon in elke situatie ingezet worden, of dit nu een ramp was of een dagje helpen in een zorginstelling. Daarin is verandering gekomen. Onze vrijwilligers kunnen zich nu specialiseren in verschillende taakvelden. Zo kan iedere vrijwilliger kijken waar zijn of haar interesse en vermogen ligt. Een bijkomend voordeel van deze taakvelden, is dat binnen de afdelingen eenheid ontstaat. Waar eerder drie onderdelen zich splitsten in hun taken (de colonne was er voor EHBO en rampen, de Jeugd was kweekvijver voor de colonne en de Welfare gaf hulp aan de meest kwetsbaren), vindt jong en oud elkaar nu in verschillende taakvelden.
 
Taakveld 2: Hulp aan de meest kwetsbaren
 
Welfare
Het Rode Kruis organiseert op plaatselijk niveau bijeenkomsten in zorgcentra of andere beschikbare lokaties. Hierbij begeleiden de vrijwilligers creatieve activiteiten. Dit geeft m.n. ouderen de mogelijkheid eens van huis te gaan, waardoor zij minder geïsoleerd raken. Hoewel het werk van de vrijwilligers op het eerste gezicht makkelijk lijkt, zijn zij vaak voor deelnemers het enige aanspreekpunt buiten familieleden om. Een luisterend oor kunnen bieden is van groot belang.
 
Sociaal vervoer
Ook deelnemers aan vakantieprojecten kunnen op vervoer rekenen van en naar de boot (Henry Dunant III) cq. vakantiehuizen.
 
Vakanties
Elke afdeling geeft mensen de kans om op vakantie te gaan. Dit kan zijn door informatie voorzieningen, financiële steun of vervoer naar de vakantiehuizen. Deze huizen, en natuurlijk niet te vergeten de boot, zijn speciaal ingericht om ook mensen met lichamelijke beperkingen een onvergetelijke vakantie te geven. In Nederland zijn drie huizen: IJsselvliedt (in Wezep), de Paardenstal en de Valkenberg. Hier worden vakantieweken georganiseerd voor mensen voor wie een "normale" vakantie onmogelijk lijkt, zoals ernstig zieken of mensen met lichamelijke beperkingen.
De Jeugd
Zoals al eerder gezegd, maakt het Jeugd Rode Kruis deel uit de afdeling. Deze jongeren zetten zich in voor een breed scala aan werkzaamheden binnen de afdeling. Zo zijn zij actief bij evenementen. Hiervoor zijn zij ook opgeleid, omdat ieder Jeugdlid zijn of haar jeugd-EHBO diploma heeft. Ook zetten zij zich actief in voor de hulp aan kwetsbaren.
Het Rode Kruis houdt zich ook op een andere manier bezig met de jeugd. In Wezep vindt je Mappa Mondo. Dit is een huis voor ernstig zieke kinderen. Deze kinderen worden hier verpleegd, om de familie voor een tijdelijke periode te ontlasten. Het 'familie leven' gaat wel gewoon door. Indien mogelijk gaan de kinderen naar school of krijgen op een aangepaste manier les. Vanuit de regio krijgt Mappa Mondo veel steun. Zo zijn er artsen en verpleegkundigen uit de Isala Klinieken te Zwolle, die hun kennis en tijd beschikbaar stellen.
 
Tracing
In Nederland is er een toename van het aantal asielzoekers in de afgelopen jaren waar te nemen. Veel van deze mensen zijn hun land ontvlucht en hebben alles achter moeten laten, ook hun familie. Het komt voor dat gevluchte families zich over heel Europa bevinden. Het Rode Kruis helpt familieleden elkaar te vinden en daar waar mogelijk is, families te herenigen.
 
Taakveld 3: Nationaal medisch sociale hulp
 
Sigma
Vanuit de geschiedenis van het Rode Kruis hadden wij altijd een grote taak bij rampen. De vroegere BB had als taak hulpverlening bij rampen, deze taak is overgenomen door het Nederlandse Rode Kruis. Met de ontwikkelingen in de wereld van de professionele hulpverlening (ambulance en brandweer) werd de taak van het Rode Kruis eigenlijk achterhaald en overbodig. Dit is de reden, dat het Rode Kruis samen met de GGD een nieuwe richting is ingeslagen. Waar eerder het Rode Kruis zelfstandig op het rampenterrein werkzaam was, zijn wij nu een onderdeel van de GGD geworden. Deze wijzigingen worden duidelijk in de nieuwe opleiding, de HOC (hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten). De opgeleide vrijwilligers vormen samen een team, wat wij als SIGMA aanduiden. SIGMA staat voor Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie. De vrijwilligers zijn oproepbaar op ieder tijdstip van de dag en hebben ondersteunen en ontlasten het ambulance personeel.
 
Opvang en verzorging
Met de wijzigingen in de wereld van de professionele hulpverlening is het accent van rampenhulpverlening door het Rode Kruis meer komen te liggen op opvang en verzorging. Omdat de taak in deze vorm nieuw is, worden nieuwe opleidingen geschreven en vrijwilligers getraind volgens de nieuwe richtlijnen. Dit heeft als pluspunt, dat de zorg volgens de nieuwste inzichten gegeven wordt; hierbij valt te denken aan het omgaan met patiënten, til- en gesprekstechnieken.
 
Evenementen
Eén van de meest in oog lopende taken van het Rode Kruis is de EHBO-dienst bij evenementen. Een voorwaarde, die aan vrijwilligers wordt gesteld, is dat zij in bezit zijn van een EHBO- en reanimatie diploma. Zijn nieuwe vrijwilligers dit niet, dan worden zij geacht deze cursus te volgen. Naast de EHBO-kennis is het belangrijk, dat vrijwilligers verder blijven leren. Specifieke informatie avonden over bijvoorbeeld whiplash en sportletsels vormen onderdeel van het lesprogramma dat de afdeling biedt. Ook zijn veel vrijwilligers geschoold in het werken met communicatie apparatuur. Binnen onze afdeling zijn portofoons en mobilofoons beschikbaar voor communicatie over grote afstanden. Vrijwilligers trainen in het gebruik van deze middelen.
 
Taakveld 4: Fondsenwerving
Voor al het werk wat het Rode Kruis voor anderen doet, is natuurlijk geld nodig. Dit geld krijgen wij voornamelijk van trouwe leden en collectes. Als u lid wil worden, kunt u ons dit via een mailtje laten weten: info@rodekruisnop.nl
 
Taakveld 5: Vrijwilligerswerving
Dit is een belangrijke taak om te kunnen voortbestaan als afdeling. Voor een gedeelte wordt dit structureel georganiseerd door de afdeling, maar daarnaast zijn het vooral onze vrijwilligers die nieuwe vrijwilligers aantrekken. Gelukkig is er een lichte stijging in ons aantal vrijwilligers gezien, maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Geïnteresseerd? Kom dan eens langs en kijk een keertje met ons mee. Draai een activiteit mee of een lesavond. Dit kan geheel zonder verplichtingen, maar laat het ons wel even van te voren weten. En we hebben je gewaarschuwd, als het Rode Kruis virus je eenmaal te pakken heeft, raak je het nooit meer kwijt.

Opleidingen
Je hebt kunnen lezen, dat het Rode Kruis verschillende taken heeft. Een aantal keren hebben we al aangegeven, dat onze vrijwilligers hiervoor opgeleid worden. Belangrijk is, dat we als organisatie deze opleidingen kunnen bieden. Zo inventariseren we welke opleidingen onze vrijwilligers nodig hebben en bieden deze of zelf of door inschakeling van anderen.