Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Noord-Holland Noord Dit doen we Respect en Hulpbereidheid

Respect en Hulpbereidheid

​In de toekomstvisie van het bestuur is “het vergroten van respect en hulpbereidheid” benoemd als een kerntaak van het Nederlandse Rode Kruis. Deze kerntaak vloeit direct voort uit onze missie (in tijden van nood staat niemand alleen) en de grondbeginselen als menslievendheid en onpartijdigheid worden hier direct aangesproken.
 
Als Rode Kruis streven wij overal ter wereld naar een samenleving waar de mensen elkaar willen en kunnen helpen, ongeacht de noodsituatie en de persoon.
 
De afgelopen periode is een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers en beroepskrachten, bezig geweest met de concrete invulling van deze kerntaak. Deze werkgroep heeft vastgesteld dat de kerntaak primair betrekking heeft op communicatie en bewustwording: we willen het algemeen publiek bewust maken van het feit dat er mensen in nood zijn (om de hoek en ver weg); dat mensen daar iets aan moeten willen doen; en dat zij dat ook kunnen doen. In die bewustwording en het aanzetten tot handelen spelen dus twee belangrijke elementen: het willen en kunnen helpen.
 
1. Mensen moeten willen helpen (zelf of door het Rode Kruis te steunen), ongeacht noodsituatie en persoon:
Elke noodsituatie is even relevant, of ze nu in de media is of niet, of ze nu om de hoek is of ver weg. Ieder slachtoffer heeft in zo’n situatie “recht op hulp en bescherming”, ongeacht nationaliteit, ras, geloof, afkomst, politieke mening.
 
2. Mensen moeten ook kunnen helpen
Mensen hebben de kennis en vaardigheden om iets te doen voor een slachtoffer in een noodsituatie. Mensen durven te helpen en slachtoffers durven ook om hulp te vragen.
 
Belangrijk om vast te stellen is, dat deze kerntaak vooral extern gericht is – ze richt zich niet op ons functioneren als vereniging of Movement, maar op de samenleving.
 
Communicatie en bewustwording
Activiteiten onder “het vergroten van respect en hulpbereidheid” willen mensen bewust maken van de noden van slachtoffers en de actieve rol die je als individu en als samenleving als geheel daarin kunt spelen. Onder de kerntaak vallen kortom activiteiten die:
 
•         Mensen bewust maken van noodsituaties en de noden van slachtoffers – te denken valt aan noodhulpcampagnes, voorlichting over stille rampen en Serious Request (waarmee we jaarlijks een stille ramp onder de aandacht brengen).
•         Vooroordelen wegnemen over mensen met een andere nationaliteit, ras, geloof, etc. – zodat in tijden van nood niemand alleen staat. Te denken valt aan het project positieve images, dat tot doel heeft om jongeren een positiever beeld mee te geven van (kwetsbare) migranten. Wel zal de koppeling met hulpbereidheid centraal staan.
•         Mensen voorlichten over “het recht op hulp” en “het recht op bescherming” in tijden van rampen en conflicten. Een voorbeeld daarvan is het voorlichter netwerk Humanitair Oorlogsrecht
•         Mensen aanmoedigen om vaardigheden te leren, waarmee je slachtoffers kunt helpen in tijden van nood. Denk hierbij aan campagnes om mensen over te halen een Eerste Hulpcursus te doen of het project Eerste Hulp bij Festivals, dat jongeren op festivals wil overtuigen om hun Eerste Hulpkennis te vergroten
•         Mensen aanmoedigen om “iets te doen” in geval van nood, en activiteiten waardoor mensen hun Eerste Hulpkennis ook durven toe te passen.
•         Slachtoffers aanmoedigen om ook hulp te durven vragen.