Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Haarlem Dit doen we Noodhulp in Kennemerland Publieke zorg

Publieke zorg

registratie.jpgDe zorg voor getroffenen van een ramp of calamiteit is de belangrijkste taak van onze hulpverlener. Onze hulpverleners staan dan ook klaar om mensen op te vangen op een opvanglocatie en wanneer dat nodig is te evacueren. Zij zijn voor getroffenen op dat moment ook eerste aanspreekpunt en bieden een luisterend oor. Er komen daarnaast veel vragen op onze hulpverleners af zoals ‘Waar kan ik terecht? Ik wil graag mijn familie informeren dat ik veilig ben, hoe doe ik dat? Dit soort hulpvragen worden geregistreerd en afgehandeld door onze hulpverleners. 

Onze hulpverleners kunnen gemeenten ook helpen bij het distribueren van primaire levensbehoeften zoals eten en drinken. Omdat onze hulpverleners dichtbij de mensen staan en de hulpvragen registreren kunnen zij er ook voor zorgen dat alles bij de juiste persoon terechtkomt. Als laatste helpen wij getroffenen bij het vinden van een slaapplaats en/of sanitaire voorzieningen.

Samenvattend  bestaat de publieke zorg uit 4 onderdelen:

1. Het evacueren van mensen naar een andere (opvang)locatie en/ of terug naar huis

Soms is het nodig mensen te verplaatsen uit een gebied. Tijdens evacuaties zal een grote groep mensen zelf, met eigen vervoer, onderdak zoeken bij familie, vrienden, hotels, campings of tweede huizen. Deze groep mensen is zelfredzaam en zullen alle bovengenoemde mogelijkheden langs gaan voordat zij een beroep zullen doen op de hulpverlening. De groep die verminderd zelfredzaam is doordat zij minder mobiel zijn of bijvoorbeeld niet beschikken over een sociaal netwerk, vervoer of voldoende financiële middelen krijgt extra ondersteuning. Het Rode Kruis assisteert bij het verplaatsen van deze groep en biedt de volgende hulpverlening:

 • Begeleiding van getroffenen bij evacuatie en tijdens vervoer naar een andere locatie en/ of terug naar huis
 • Informeren van getroffenen over het verdere proces
 • Informeren van getroffenen over opvangmogelijkheden en wat zij zelf kunnen doen
 • Ondersteuning bij het verspreiden van getroffenen over meerdere opvanglocaties
 • Registratie van getroffenen die een verblijfplaats zoeken en van de capaciteit in opvanglocaties
 • Helpen bij een vlotte familiehereniging
 • Doorverwijzen van getroffenen naar een opvanglocatie die mogelijk geschikter is

2. Opvang van getroffenen voor de periode dat ze (nog) niet naar huis kunnen terugkeren en/of hun huis niet kunnen bereiken

Het Rode Kruis verzorgt hierbij de volledige operationele uitvoering van één of meerdere opvanglocatie(s) of herenigingsplekken en biedt de volgende ondersteuning:

 • Leidinggeven aan de Rode Kruis ondersteuning
 • Adviseren en informeren van de gemeente over de opvang
 • Voorbereiden van een veilige tijdelijke opvang voor getroffenen
 • Bieden van structuur en bevorderen van zelfredzaamheid
 • Behartigen van de belangen van de hulpvragers
 • Doorverwijzen naar - en samenwerken met - andere deskundigen/ professionals (o.a. medewerkers psychosociale hulp, artsen of ander medisch personeel)
 • Begeleiding en zorg voor kinderen, ouderen en minder validen (verminderd zelfredzamen) en doorgeven van specifieke hulpbehoefte waardoor zij passende hulp ontvangen
 • Levering en opzetten van veldbedden/slaapplaatsen
 • Begeleiden van sociale en recreatieve activiteiten in de opvanglocatie voor langdurige opvang
 • Eerste Hulpverlening (EHBO)

3. Registreren van hulpvragen om getroffenen uiteindelijk beter te kunnen helpen en van de juiste hulpverlening te voorzien

Voor het organiseren en plannen van goede hulpverlening en nazorg kan het nodig zijn tijdens een ramp of calamiteit een registratie van hulpvragen en getroffenen te starten. Het Rode Kruis biedt de volgende hulpverlening:

 • Bepalen van de noodzaak voor registratie tijdens de calamiteit
 • Registreren, verzamelen, controleren en categoriseren van hulpvragen van getroffenen
 • Informeren van de gemeente en andere hulpverleners over de hulpvragen, zodat de benodigde hulp geboden wordt aan de getroffenen
 • Registreren van onbegeleide kinderen t/m 14 jaar en zorgen voor begeleiding
 • Betrokkenen zichzelf laten registreren op www.ikbenveilig.nl van het Rode Kruis. Dit is een website waar mensen kunnen melden dat ze veilig zijn tijdens een calamiteit
 • Getroffenen aansporen elkaar en anderen te helpen
 • Getroffenen informeren over – en helpen met -  het contactherstel met verwanten
 • Begeleiden van familie en vrienden die verwanten gaan zoeken op een opvanglocatie

4. Het distribueren van primaire levensbehoeften

Het Rode Kruis ondersteunt gemeenten bij de zorg voor primaire levensbehoeften zoals eten, drinken, sanitaire voorzieningen en een slaapplaats.

Bij kleinschalige distributies:

 • Uitdelen van primaire levensbehoeften aan getroffenen
 • Informeren van getroffenen over de distributie

Bij grootschalige distributies:

 • Registreren welke getroffenen levensmiddelen en materialen hebben ontvangen. Matchen van de hulpvragen en het hulpaanbod van middelen
 • Ondersteuning bij de inventaris van geleverde voorraden door de gemeente en derden
 • Advies over de plaats en inrichting van distributiepunten
 • Assistentie bij het inrichten van distributiepunten

Informatie:

Een belangrijke taak ten tijde van een ramp of calamiteit is het registreren van de getroffenen. Wie zijn er betrokken bij de ramp? Is iedereen geëvacueerd uit het gebied? Belangrijke vragen waar wij het antwoord op kunnen geven door middel van een eigen registratie en -informatiesysteem (I-RIS). Hiermee kan het Rode Kruis een zorgvuldige en efficiënte registratie van getroffenen bewerkstelligen.

We bieden de volgende ondersteuning:

 • Verwerken van registratieformulieren in het registratiesysteem (verwanten, gezochten, betrokkenen) en samenvoegen met lijsten aangeleverd door derden (politie, mortuaria, ziekenhuizen)
 • Matchen van verwanten en betrokkenen en het vrijgeven van de informatie
 • Ontdubbelen en samenvoegen van gegevens van betrokkenen
 • Verifiëren van de registraties met het GBA
 • Opstellen van overzichten en statistieken voor de besluitvorming en beeldvorming van de gemeente
 • Opstellen van lijsten van getroffenen om in eerste instantie verwanten te kunnen informeren en in een later stadium de betrokkenen nazorg te kunnen bieden.