Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen District Gooi en Vechtstreek Actueel Nieuws Naar een district zonder afdelingen
19 mei 2014 |

Naar een district zonder afdelingen

<door Ton van Weers>

Bij verschillende gelegenheden hebben wij je de afgelopen tijd geïnformeerd over de gesprekken die nu lopen met de afdeling Weesp, om te komen tot een district zonder afdelingen. In onze ogen is dit de enige optie om recht te doen aan de toekomstvisie van het Rode Kruis en tegelijkertijd onze eigen identiteit te behouden en bureaucratie te vermijden.

Het is immers per 1 januari 2014 al niet meer toegestaan om als bestuursleden zowel in het districts- als in een afdelingsbestuur te zitten. Dat zou betekenen dat er twee opties zijn. Ofwel er moest een geheel nieuw districtsbestuur worden benoemd, dat zwaardere bevoegdheden zou krijgen en waarbij de beide afdelingsbesturen veel minder te zeggen zouden hebben. Ofwel: er zouden nieuwe afdelingsbestuurders gevonden moeten wor¬den, wat eveneens een onwenselijke optie is. Onze keuze om te gaan voor een district zonder afdelingen betekent dat vertrouwde gezichten blijven, er minder vergaderd hoeft te worden en dat wij een goede greep blijven houden op onze activiteiten. In ons laatste halfjaarsoverleg, op 8 maart jl., hebben de aanwezige vrijwilligers zich achter deze uitgangspunten geschaard.


Nieuw districtsbestuur
Het nieuwe districtsbestuur zal bestaan uit de bestuursleden van de huidige twee afdelingen: Gooistreek-BEL en Weesp. Wie precies welke portefeuille krijgt, wordt nu uitgewerkt. Wel denken we dat er enkele vacatures zullen komen. Benoe¬mingen gebeuren door het verenigingsbestuur, op voordracht van het huidige districtsbestuur. Voorgeschreven is welke portefeuilles er minimaal moeten zijn. Naast een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) komen er portefeuilles voor ‘zelfredzaamheid’ en ‘respect en hulpbereidheid’. We zullen er ook zorg voor dragen dat de sociale hulp zoals die nu binnen onze afdelingen bestaat, in het bestuur vertegenwoordigd blijft, wellicht onder een andere naam. De portefeuilles voor ‘noodhulp’, ‘fondsenwerving en communicatie’ en ‘vrijwil-ligersmanagement en opleidingen’ blijven bestaan.


Samenvoeging Weesp
Het is de bedoeling dat de samenvoeging per 1 januari 2015 plaatsvindt, maar in de praktijk zullen we na de zomer al als nieuw bestuur gaan werken. Wij zijn nu bezig alle activiteiten goed in kaart te brengen en te kijken welke coördinator deze activiteiten aanstuurt. Dan kunnen we ook zien waar we nog mensen nodig hebben. Samen met onze nieuwe vrijwilligersmanager Esther Droste en de sup¬port vrijwilligersmanager Petra van Doesburg werken we daaraan. De functie van coördinator zal nog belangrijker worden dan die nu al is!
Het spreekt vanzelf dat we je de komende tijd op de hoogte houden.