Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Eijsden-Margraten Actueel 2012 uitnodiging ledenraadvergadering

2012 uitnodiging ledenraadvergadering

Het bestuur van de vereniging: Afdeling Eijsden-Margraten van het Nederlandse Rode Kruis, Statutair gevestigd te Eijsden, kantoor houdende te Diepstraat 2, roept de leden op tot een ledenraadvergadering, te houden op donderdag 1 november 2012  om 20.00 uur in de Brede School, Op de Cour, Kramsvogel 42, Eijsden. 

Agenda
1. Vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Goedkeuring notulen ALV 11 april 2012 (ter inzage voor de vergadering)
4. Goedkeuring jaarplan 2013 (ter inzage voor de vergadering)
5. Bestuursmutaties:
Aftredend: Mevr. T. Ausems-v. Herten (sociale hulp), herkiesbaar
6. Rondvraag
7. Sluiting

De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen vóór de vergadering tot en met de dag van de vergadering voor de leden ter inzage op het adres:  Diepstraat 2, Eijsden.

Het bestuur
Dhr. H. van Beers voorzitter
Mevr. E. Gorissen, secretaris​
​​​