Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Den Haag Actueel Nieuws Wijkwinkel als maatschappelijke business case
20 november 2012 |

Wijkwinkel als maatschappelijke business case

Dagelijks lopen wijkbewoners de Haagse Rode Kruis wijkwinkel aan de Steenwijklaan binnen met hun hulpvraag. Of ze nemen deel aan activiteiten. Ruim anderhalf jaar na de opening van de wijkwinkel is het tijd de balans op te maken. Wat betekent de wijkwinkel voor de Haagse gemeenschap? Bestuurskundigen Gertien van Goudoever en Marcel Daniëls brachten de kosten en baten in kaart. Uit hun onderzoek naar de wijkwinkel blijkt dat elke geïnvesteerde Euro de maatschappij vijf Euro oplevert.

“Puur economisch gezien kost de wijkwinkel het Haagse Rode Kruis alleen maar geld. De grootste kostenposten zijn de exploitatie- en personeelskosten. Breder onderzoek wijst uit dat het maatschappelijk relatief veel oplevert. Maar zeg je als Rode Kruis tegen investeerders zoals een bank: ‘we hebben honderden mensen geholpen’. Dat zegt hen niet zo veel. Daarom hebben wij voor een ‘maatschappelijke business case’ gekozen om het werkelijke rendement inzichtelijk te maken”, aldus Daniëls.

Rekenmodel


De exploitatiekosten van de wijkwinkel zijn op jaarbasis € 81.056. Daarvan is € 65.449 voor rekening van het Haagse Rode Kruis. Een klein deel € 15.607 is extern gefinancierd. “Als we de exploitatiekosten afzetten tegen het netto maatschappelijk rendement van € 339.334 dan kunnen we stellen dat iedere Euro ruim vijf maatschappelijke Euro’s oplevert”, aldus de onderzoekers. Aan de hand van een rekenmodel lichten zij de kosten toe van de verschillende activiteiten van het Haagse Rode Kruis en daarnaast wat elk project de maatschappij economisch oplevert. Als voorbeeld het project ‘Eerste Hulp bij Administratie’ (EHBA), waarbij mensen met een chaotische administratie geholpen worden dit te ordenen en schulden te voorkomen of tegen te gaan. Daniëls: “Stel iemand raakt zijn baan kwijt. Hij zit plotseling diep in de schulden en kan zijn rekeningen niet betalen. Er volgen deurwaarders, boetes en gerechtelijke procedures. Dat kost de maatschappij veel geld. Een rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toont de effecten van een betere samenwerking met ketenpartners op de kosten van schuldhulpverlening. Vrijwillige hulp van het Haagse Rode Kruis kan kosten minderen door mensen weer de regie over hun eigen leven te geven. Daar heeft ook de Dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag  baat bij, want het eist minder inzet van hun schuldhulpverleners.” De impact van het EHBA-project is 337.675 Euro aan maatschappelijke baten, door minder schulden en minder administratieve kosten. Verder leveren EHBO-cursussen en de Eerste Hulp door gekwalificeerde vrijwilligers van het Haagse Rode Kruis bij evenementen de Haagse samenleving 5.700 Euro op. Dure medische kosten en ambulanceritten kunnen worden voorkomen.

Aannames
Minder goed meetbaar is het doorbreken van het sociale isolement van de hulpvragers van het Haagse Rode Kruis. Want hoeveel deelnemers van de cursus ‘Naaiatelier’ of ‘Vrienden maken kun je leren’ zijn beter geïntegreerd en minder afhankelijk van andere sociale hulpverlening? Zijn kosten van een taaldocent, maatschappelijk werker of psycholoog ook echt bespaard? Van Goudoever: “Daar waar harde cijfers ontbreken, zijn onze bevindingen gebaseerd op  aannames en dus gecorrigeerd. Een aanname is dat door de sociale hulp van het Haagse Rode Kruis minder mensen met psychische problemen gebruikmaken van dure gezondheidszorg. Zo zou bijvoorbeeld een derde van de 10 deelnemers aan de cursus ‘Vrienden maken kun je leren’ mogelijk anders naar de psycholoog zijn gegaan.”
Voor de cursus ‘veiligheid in en om het huis’ zijn geen maatschappelijke baten in kaart gebracht, omdat er geen harde cijfers zijn voor bijvoorbeeld risicovermindering van koolmonoxidevergiftiging.

Aanbevelingen
Daniëls: “Deze maatschappelijke business case is een eerste aanzet voor het Haagse Rode Kruis om op een andere manier na te denken over de continuïteit van de hulpverlening. Wat doen we, wat levert het op en wat kunnen we meer? Zo zou de organisatie zich kunnen afvragen of ze met het EHBA-project eigenlijk niet het werk van de gemeente doet? En zou de gemeente dan iets kunnen betekenen in de financiering?” Meer vanuit de cliënt denken, meer relevante en passende stakeholders betrekken en zodoende de financiering op orde houden, is de repliek van de onderzoekers. “Vraag bijvoorbeeld een telecomaanbieder het project ‘Mobiel telefoneren voor ouderen' te financieren”, aldus Daniëls. “Als je kan aantonen wat het maatschappelijk effect is, zijn partijen wellicht te verleiden om zich hieraan te verbinden.” Ook kan de bedrijfsvoering van de organisatie beter. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan goede managementinformatie. “Zorg dat je data klopt en werk meer bedrijfsmatig.”

Vervolgonderzoek
Voor het Haagse Rode Kruis ligt de uitdaging samen met buurtbewoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners het concept van de wijkwinkel verder te ontwikkelen en op zoek te gaan naar nieuwe producten en diensten. Van Goudoever en Daniels zullen verder onderzoek doen naar wensen van wijkwinkelbezoekers en nagaan in hoeverre deze passen binnen het organisatiebeleid met als uiteindelijk doel het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Meer informatie

Maatschappelijke business case Rode Kruis wijkwinkel
  • Draagt u het Nederlandse Rode Kruis, District Den Haag een warm hart toe? En wilt u projecten (van de wijkwinkel) financieel ondersteunen als sponsor, donateur of door middel van een  schenking? Neem contact op met Anneke Geusgens, medewerker fondsenwerving en communicatie: tel. 070 3505333 of e-mail ageusgens@redcross.nl
  •  Wilt u zich aanmelden voor deelname aan activiteiten of als vrijwilliger meehelpen in de wijkwinkel? Meld u aan via 070 3599688 of e-mail: infodenhaag@redcross.nl