Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling 's-Hertogenbosch Dit doen we Eerste hulp ​Algemene voorwaarden voor EHBO bij een evenement

​Algemene voorwaarden voor EHBO bij een evenement

Artikel delen?

Artikel 1 Primaire verplichtingen van Partijen

1. Het Rode Kruis draagt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst zorg voor:

a. Rode Kruisvrijwilligers die beschikken over een geldig certificaat uitgebreide Eerste Hulp van het Nederlandse Rode Kruis of het diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) 26e druk of een door het Rode Kruis erkend daarmee vergelijkbaar diploma, eventueel met aanvullende aantekeningen die worden ingezet ten behoeve van het Evenement.

b. herkenbare Rode Kruiskleding;

c. een adequate verzekering van de Rode Kruisvrijwilligers;

d. een draaiboek m.b.t. de Rode Kruis hulpverlening;

e. nader over een te komen materialen;

f. nader overeen te komen verbindingen;

g. betrokkenheid bij de voorbereidingen van het evenement inzake de hulpverlening;

h. voldoende eerste hulptassen met daarin benodigdheden (verbandmaterialen) voor de hulpverlening;

i. zo nodig psychosociale nazorg van de Rode Kruisvrijwilligers in geval van schokkende gebeurtenissen.

2. Organisator draagt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst zorg voor:

a. de aanwezigheid van een locatie/locaties waarin een hulppost kan worden ingericht waar Rode Kruisvrijwilligers indien nodig Eerste Hulp kunnen verlenen (hierna: Eerstehulppost);

b. een Eerste Hulppost die aan de volgende basisvoorwaarden voldoet, waarvan de details nader worden afgesproken:

- bereikbaar en toegankelijk voor Rode Kruisvoertuigen, ambulances en hulpvragers;

- de juiste grootte van minimaal 3 bij 3 meter en voldoende belichting;

- een goede ventilatie, rookvrij en gescheiden van andere ruimten waar roken is toegestaan.

c. voldoende cateringfaciliteiten voor de Rode Kruisvrijwilligers, waaronder voldoende eten en drinken dat aan alle hygiëne eisen voldoet.

Artikel 2 Aanvang, looptijd en beëindiging

1. De Overeenkomst treedt in werking na de geaccordeerde offerte is ontvangen en eindigt op het moment dat elke Partij aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst heeft voldaan.

2. Tenminste twee maanden na het aflopen van de Overeenkomst wordt de samenwerking geëvalueerd en kunnen Partijen in overleg besluiten deze voort te zetten op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een nieuw evenement.

Artikel 3 Kwaliteit en bevoegdheid

1. De Rode Kruisvrijwilligers zijn allen gecertificeerde eerste hulpverleners die minimaal in het bezit zijn van een geldig certificaat uitgebreide Eerste Hulp van het

Nederlandse Rode Kruis of het diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) 26e druk of een door het Rode Kruis erkend Eerste hulp diploma, eventueel aangevuld met gespecialiseerde aantekenmodules. De bevoegdheid tot handelen van de Rode Kruisvrijwilligers wordt bepaald door het kader waarbinnen het Rode Kruis zijn dienstverlening verstrekt en heeft betrekking op die handelingen en verrichtingen waartoe een gecertificeerde eerste hulpverlener bevoegd is.

2. Over de inzet van artsen en verpleegkundigen binnen de Rode Kruis hulpverlening kunnen separate schriftelijke afspraken worden overeengekomen.

3. Bij handelingen die de bevoegdheid van de Rode Kruisvrijwilligers overstijgen zal onverwijld deskundige/professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

4. Over het vervoer van hulpvragers naar een huisarts of ziekenhuis worden aparte afspraken gemaakt tussen partijen

5. Rode Kruisvrijwilligers, niet zijnde arts of verpleegkundige, zijn niet gemachtigd om medicijnen aan hulpvragers te verstrekken.

Artikel 4 Financiële aspecten

1. Het Rode Kruis brengt de Organisator voor het organiseren van de eerste hulp de kosten in rekening. Extra inzet van mensen en materiaal zal daarbij extra toegevoegd worden.

2. Het Rode Kruis dient na afloop van de hulpverlening een factuur in bij de Organisator waarin de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De Organisator dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te betalen op het daarop vermelde rekeningnummer van het Rode Kruis

3. De Rode Kruisvrijwilligers komen met eigen vervoer naar het Evenement. De gemaakte reiskosten zitten verwerkt in deze offerte.

4. De Organisator zal er zorg voor dragen dat de Rode Kruisvrijwilligers worden voorzien van eten en drinken gedurende het Evenement, waarvan de kosten voor rekening komen van de Organisator.

Artikel 5 Contactpersonen

1. De contactpersoon in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst is bij het Rode Kruis Mevrouw Ellen Coeleveld

2. De contactpersoon in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst is bij de Organisator de heer Huub Hermans

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Het Rode Kruis is slechts aansprakelijk in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal het Rode Kruis niet aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de verzekeraar uit hoofde van de met het Rode Kruis gesloten. aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren. Het Rode Kruis zal op eerste verzoek van de Organisator polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering aan Organisator ter inzage geven.

3. Organisator vrijwaart het Rode Kruis voor aanspraken van derden indien en voor zover die aanspraken niet voortvloeien uit toerekenbare tekortkoming van het Rode Kruis als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 7 Overmacht

Het Rode Kruis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de overeengekomen diensten indien het niet of niet tijdig presteren een gevolg is van omstandigheden die niet aan de schuld van het Rode Kruis te wijten zijn, noch op grond van de wet of een rechtshandeling voor zijn rekening komen. In ieder geval kan aan het Rode Kruis niet worden toegerekend het niet of niet tijdig leveren van de overeengekomen diensten als gevolg van een ramp of een zwaar ongeval.

Artikel 8 Embleem-, logo- en naamgebruik

De Rode Kruis-emblemen bestaan uit een rood kruis, een rode halvemaan of een rood kristal op een witte achtergrond. Organisator mag geen van de Rode Kruis-emblemen gebruiken of nabootsen zonder toestemming. Het logo van het Rode Kruis bestaat uit een rood kruis op een witte achtergrond met daar zeer dicht in de buurt vermeldt de naam 'het NRK'.

1. De toestemming betreft niet alleen het gebruik zelf, maar ook formaat en stijl. Het logo mag alleen volgens de geldende huisstijl worden afgebeeld. Een verleende toestemming is tijdelijk en beperkt tot het specifieke gebruik waarvoor toestemming is verleend.

2. Gebruik door een van de Partijen van een afbeelding waarin het logo van de andere Partij en/of haar medewerkers of activiteiten en/of welk verwant teken dan ook voorkomt, is onderworpen aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming betreft niet alleen het gebruik zelf, maar ook de wijze van gebruik, zoals formaat en stijl. Een verleende toestemming is tijdelijk en beperkt tot het specifieke gebruik waarvoor toestemming is verleend.

3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Organisator per datum beëindiging, ieder gebruik van de naam en het logo van het Rode Kruis onmiddellijk staken.

Artikel 9 Publicitaire uitingen

1. Partijen zullen uitsluitend na overleg met en voorafgaande goedkeuring van de andere Partij mededeling doen over de samenwerking op hun website, jaarverslag of via andere media.

2. Lid 1 van dit artikel laat onverlet dat, indien de belangen van een van de Partijen aantoonbaar door (delen van) een voorgenomen publicatie kunnen worden geschaad, op enkel aangeven van de desbetreffende Partij, publicatie in zijn geheel of van de schadeveroorzakende delen van de publicatie, alsnog niet zal kunnen plaatsvinden.

3. Van alle uiteindelijke publicaties ontvangen Partijen van elkaar ten minste één afschrift.

Artikel 10 Ontbinding

1. Elk der Partijen heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekende brief te ontbinden indien:

a. de andere Partij, ook na een ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor herstel is gesteld;

b. de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.

2. Geen ingebrekestelling is vereist indien:

a. de andere partij reeds in verzuim is en de aard van het verzuim de ontbinding rechtvaardigt;

b. een Partij in faillissement of surséance van betaling komt te verkeren, dan welin geval van stillegging, liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare rechtstoestand van de onderneming van een partij;

c. een partij schade toebrengt aan naam, integriteit of faam van de andere Partij;

d. enig handelen of nalaten van een Partij het imago van de andere Partij, dan wel de waardigheid van het embleem of logo van het Rode Kruis kunnen aantasten.

3. Ontbinding laat de overige rechtsmiddelen, waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding, onverlet.

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

Partijen kunnen uitsluitend in onderling overleg de Overeenkomst wijzigen of aanvullen. Deze wijzigingen en aanvullingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 12 Overdraagbaarheid rechten

Partijen zullen hun rechten en verplichtingen die voor hen uit de Overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen dan wel uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke al dan niet voorwaardelijke instemming van de andere partij.

Artikel 13 Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

1. Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die naar aanleiding van onderhavige overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen Partijen in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen, indien door Partijen gewenst met inschakeling van een daartoe in gezamenlijk overleg te benoemen bemiddelaar.

3. Indien met betrekking tot deze geschillen door Partijen geen vergelijk wordt bereikt, worden de geschillen voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag