Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Castricum Dit doen we Eerste hulp

EHBO

​Het EHBO-team ​van de afdeling verleent Eerste Hulp bij Evenementen. De afdeling Castricum verzorgt

  • EHBO-workshops voor baby's en kinderen.
  • EHBO-cursussen voor beginners.

​Het team EHBO bij Evenementen wordt regelmatig gevraagd ondersteuning te bieden bij sportieve evenementen in de regio Noord-Holland Noord en Noord-Kennemerland.


Zo zijn er elk jaar vrijwilligers in actie bij de Halve Marathon van Egmond, de wandelvierdaagse in Alkmaar en diverse sportieve evenementen in Limmen.
Voor informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

  reanimatie.jpg

EHBO

 

Data, prijzen en wijze van aanmelden staan vermeld op https://shop.rodekruis.nl/

Workshop EHBO aan baby's en kinderen.

Veel ouders weten niet wat zij moeten doen als hun kind een ongeval krijgt of zich verslikt. Speciaal voor hen is de workshop EHBO aan (kleine) kinderen. Ze leren hier wat ze moeten doen bij de 7 meest voorkomende ongevallen bij baby's en kinderen. Tijdens de drie uur durende les kunt u oefenen met andere ouders, partner of vriendin (per persoon apart inschrijven). U leert een kind in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij bewusteloosheid, verslikking, huidwond,  verstuiking, brandwonden, hersenschudding en vergiftiging.

U ontvangt een bewijs van deelname voor deze cursus.

Uitgebreide cursus EHBO voor beginners:

Bij de cursus Eerste Hulpverlener doet u zowel theoretische kennis op als praktische vaardigheden. U leert levensreddende handelingen uit te voeren, zoals het in de "stabiele zijligging" leggen van een slachtoffer, eventueel na hem of haar vervoerd te hebben met een noodvervoersgreep.

In andere lessen leert u het verlenen van eerste hulp bij brandwonden, shock, botbreuken, uitwendige wonden, bloedingen en vergiftiging. Natuurlijk zal ook de reanimatie aan de orde komen en het toepassen van de AED.

Verder leert u de verschillende verbandmaterialen te gebruiken en komen ook minder ernstige verwondingen als een bloedneus, splinters en insectenbeten aan bod.

Deze cursus Uitgebreide EHBO voor beginners omvat 9 lesavonden (in totaal 20 uur). Bij goed gevolg ontvangt u een Europees erkend Rode Kruiscertificaat Uitgebreide EHBO.

Snelcursus EHBO voor beginners:

Voor degenen die geen tijd of gelegenheid hebben de uitgebreide EHBO-cursus te volgen, is er een snelcursus EHBO van 4 uur.

U leert in korte tijd de basis van EHBO  en oefent de meest noodzakelijke vaardigheden. Ook leert u hier wat u moet doen in de 7 meest voorkomende ongevallen.  Dat wil zeggen dat u een slachtoffer in veiligheid kan brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen en Eerste Hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsel aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslikking. U ontvangt het certificaat snelcursus EHBO.

Reanimatiecursussen:

door Stichting REA

Onze partner Stichting REA geeft 3 uur durende reanimatie-cursussen (incl. AED) in Dorpshuis De Kern  in Castricum.

Basiscursus reanimatie en AED in 1 avond

Deze opleiding van de Hartstichting duurt 1 avond. U leert alle vaardigheden om een juiste reanimatie te kunnen uitvoeren, inclusief de bediening van de AED (Basic Life Support +AED). Er is geen vooropleiding nodig.

De cursus wordt in kleine groepen tot 8 deelnemers gegeven en u ontvangt het certificaat van de Hartstichting. Het betreft een dynamische lesavond waarin theorie en praktijk veelvuldig worden afgewisseld.

De lestijden zijn van 19.00 - 22.00 uur

Locatie: De Kern, Overtoom 15, Castricum.

Datum: Nog niet bekend.

Reanimatie en AED voor 65-plussers.

Het oefentempo bij deze cursus ligt iets lager en er is meer tijd voor vragen. Er is extra aandacht voor de herkenning van hartproblematiek bij senioren.

Prijs voor alle cursussen: € 55, inclusief het lesboek en herhalingsavonden zoveel als gewenst.


Herhalingsavonden

Let op:  De herhalingsavonden zijn aangepast.

Voortaan houden we 3 inloopherhalingsavonden per jaar.

We hebben dan ruimere openingstijden en wel van:

19.00 tot 21.00 uur

De lestijden zijn van 19.00 tot 22.00 uur

De kosten bedragen € 55,-

Voor deze cursussen kunt u zich aanmelden via  reanimatiecastricum.nl

 
INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EHBO CURSUS ZOALS VERMELD IN DE LEGENDA VAN DE WEBSHOP
Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor EHBO cursussen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Nederlandse Rode Kruis. Op deze pagina vindt u informatie over:

 
Aanmelding EHBO cursus
De aspirant cursist kan de inschrijving voor een EHBO cursus verzorgen via de website shop.rodekruis.nl. De inschrijving wordt per ommegaande via het door de inschrijver opgegeven e-mailadres bevestigd.

 
Deelnamekosten
De deelnamekosten worden per cursus vastgesteld. Een cursist is ingeschreven op het moment dat de deelnamekosten door het Rode Kruis zijn ontvangen. De financiële verplichting van de cursist ten opzichte van het Rode Kruis vervalt niet door het niet bezoeken van de (volledige) cursus.

 
Het certificaat
Het cursuscertificaat wordt door de cursist ontvangen wanneer deze zijn of haar competenties heeft gehaald. Dit wordt getoetst door de instructeur van de cursus aan de hand van de hiertoe geldende criteria.  De instructeurs betreffen te allen tijde bevoegde en door het Nederlandse Rode Kruis erkende personen.
 
Klachten
Indien een cursist een klacht heeft naar aanleiding van de cursus, waardoor de cursus niet met goed gevolg kon worden afgerond, wordt de cursist verzocht contact op te nemen met het Nederlandse Rode Kruis. Is er sprake van een gegrond bezwaar dan zal het Nederlandse Rode Kruis in afstemming met de cursist een ander moment creëren waarop de cursus kan worden overgedaan. Wanneer het bezwaar zich richt tegen de instructeur, zal voor het opnieuw doen van de cursus een andere instructeur worden ingezet.

 
Bewijs van deelname
Voor een aantal cursussen wordt afgerond met een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname wordt toegekend door de instructeur van de cursus, waarbij slechts de aanwezigheid van de cursist in acht wordt genomen. Aanwezigheid wordt bijgehouden met presentielijsten die de cursist bij aankomst dient te tekenen. In geen geval kan dit bewijs van deelname worden aangemerkt als cursuscertificaat. Een bewijs van deelname wordt niet toegekend wanneer de cursist meer dan 20% van de tijd afwezig is geweest.
 
Annulering door organisator
Het Nederlandse Rode Kruis heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren, de datum te wijzigen of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen het recht ontstaat op terugbetaling van het volledige aan het Nederlandse Rode Kruis betaalde bedrag. 
Het Nederlandse Rode Kruis zal (behoudens overmacht situaties) uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus de cursist berichten over de annulering.
Annulering door de cursist
Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via e-mail te gebeuren. In geval van annulering is men altijd administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tot één maand voor aanvang van de eerste cursusdag ontvangt men volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering tot één week voor aanvang van de eerste cursusdag is men 50% inschrijfgeld verschuldigd. In geval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Volledige restitutie van het inschrijfgeld is te allen tijde mogelijk in geval er sprake is van overlijden of ernstige ziekte van uzelf, familieleden in 1e of 2e graad of huisgenoten, of in geval er sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan.

 
Aansprakelijkheid Nederlandse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens cursist voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering over gaat.
Het Nederlandse Rode Kruis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
Het Nederlandse Rode Kruis zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Nederlandse Rode Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

 
Wijziging inschrijvingsvoorwaarden
Het Nederlandse Rode Kruis is gerechtigd deze inschrijvingsvoorwaarden te wijzigen. Het Nederlandse Rode Kruis zal de gewijzigde inschrijvingsvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken.
 
Klachten
Indien u een klacht heeft of u bent van mening dat Het Rode Kruis de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt, dan vragen wij u telefonisch dan wel schriftelijk contact op te nemen met Het Rode Kruis om samen tot een oplossing te komen. 

 
Het Nederlandse Rode Kruis
Postadres:
Postbus 28120
2502 KC Den Haag
Tel: 070 - 44 55 888                        
E-mail: ehbo@redcross.nl​