Het logo van het Nederlandse Rode Kruis.
Zoeken.
Home Afdelingen Afdeling Apeldoorn Actueel Nieuws Vacature voor Bestuurder Zelfredzaamheid (Sociale Hulp)
26 juni 2013 |

Vacature voor Bestuurder Zelfredzaamheid (Sociale Hulp)

De districten Achterhoek, Noord West Veluwe en Oost Veluwe van het Nederlandse Rode Kruis zijn op korte termijn op zoek naar kandidaten voor de portefeuille Zelfredzaamheid (Sociale Hulp).
 
Per 2014 worden bovenstaande districten samengevoegd tot één district
samenvallend met de veiligheidsregio onder de naam Noord Oost Gelderland.
Tot het werkgebied van dit district behoren   18 afdelingen. Dit zijn de afdelingen
Aalten/Dinxperlo, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, De Graafschap,
Doetinchem, Eerbeek/Hall/Loenen, Elburg en Oldebroek, Epe/Heerde, Ermelo,
Harderwijk, Hattem/Wapenveld, Nunspeet e.o., Oude Ijsselstreek, Putten, Voorst,
Winterswijk-Oost-Gelre.
 
Een bestuursfunctie als deze heeft geen statische rol.  Er is al veel veranderd en er zal nog veel veranderen bij het Nederlandse Rode Kruis, waarbij juist de districtsbesturen een belangrijke rol zullen vervullen. Bij de werving van bestuurders  wordt dan ook met name gezocht naar  bestuurders met bij voorkeur ervaring met verandermanagement.
Onderstaand  wordt achtereenvolgens de rol van het districtsbestuur, de taakomschrijving en het competentieprofiel beschreven.
Profielen districtsbestuursleden
Taakomschrijving en competenties
Inrichting districtsbestuur
Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig zijn. Alle bestuursleden worden benoemd  door het verenigingsbestuur op voordracht van het districtsbestuur en als zij voldoen aan de profielen zoals in de bijlage beschreven. Alle bestuursleden zijn enkel districtsbestuurslid en hebben geen dubbelfunctie op afdelingsniveau. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (Voorzitter, Penningmeester en Secretaris), aangevuld met minimaal 3 andere bestuursleden. Onderstaande  portefeuilles dienen verdeeld te worden. Het is aan het bestuur om te beslissen onder hoeveel bestuursleden deze portefeuilles verdeeld worden.
In het districtsbestuur nieuwe stijl heeft de voorzitter niet meer standaard noodhulp in het pakket. Het is een overwogen keuze als de voorzitter toch deze portefeuille wenst te nemen.
 
Onderstaande portefeuilles dienen nog verdeeld te worden op basis van de vastgestelde kerntaken. Het is aan het districtsbestuur om te beslissen of bepaalde portefeuilles samengevoegd worden en ondergebracht bij één bestuurslid. Mocht men elke portefeuille apart willen toewijzen aan een bestuurslid, betekent dit dat men 5 bestuursleden nodig heeft naast het vaste dagelijks bestuur.
 
-          Portefeuille Noodhulp
-          Portefeuille Zelfredzaamheid /(Sociale Hulp)
-          Portefeuille Fondsenwerving en Communicatie
-          Portefeuille Respect en Hulpbereidheid
-          Portefeuille Vrijwilligersmanagement & opleiding
 
Binnen de nieuwe districten wordt niet meer gesproken over taakvelden, maar worden de kerntaken bij de naam genoemd. Waar in de tekst gesproken wordt over districten, wordt (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) gedoeld op het districtsbestuur en de onder het district ressorterende afdelingen. De term ‘noodhulpregio’ – in het leven geroepen omdat de meeste districten nog niet overeenkomstig de veiligheidsregio zijn - komt bij het instellen van het nieuwe district te vervallen aangezien het district overeenkomstig de veiligheidsregio is.
Werving van nieuwe bestuursleden
Omdat het Nederlandse Rode Kruis een goede afspiegeling wenst te zijn van de samenleving , is het belangrijk meer jonge bestuursleden, vrouwelijke bestuursleden en bestuursleden met een andere culturele achtergrond aan te trekken in het nieuw te vormen districtsbestuur. Daarnaast zou voor een goede afspiegeling van het district geografische spreiding van de woonplaatsen van de districtsbestuursleden ook kunnen helpen.
Onderstaand wordt de rol van het districtsbestuur beschreven. In bijlage 1 zijn de uitgewerkte taakomschrijvingen per portefeuille te vinden; in bijlage 2 de competentieprofielen. De algemene taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het districtsbestuur worden in een nog te ontwikkelen document beschreven, waarin helder wordt hoe deze zich verhouden ten opzichte van het verenigingsbestuur en de afdeling.

Rol districtsbestuur

Het Reglement Afdelingen en Districten (RAD) en de Statuten zullen aangepast moeten worden  op de nieuwe situatie.  Algemeen kan gesteld worden dat een districtsbestuur
§  leiding heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van
  de werkzaamheden van het district, een en ander in samenwerking met
  andere districten en onder het district ressorterende afdelingen.
§  tot taak heeft medewerking te verlenen aan het bereiken van de
   doelstellingen van het Rode Kruis.
§  binnen het district de werkzaamheden uitvoert, in overeenstemming met
   de doelstellingen en grondbeginselen van de Internationale Rode Kruis- en
   Rode Halve Maan-beweging en in lijn met de beleidskaders van het
   Rode Kruis.
§  werkt vanuit haar beleidsplan en de daarop gebaseerde werkplannen
   van de afdelingen.
§  een afgeleide verantwoordelijkheid heeft om toezicht te houden op de
   uitvoering van door het verenigingsbestuur voorgestelde en door de
   ledenraad bevestigde kerntaken en strategische doelstellingen.
§  werkzaamheden uitvoert die het bestuur zijn opgedragen door het verenigingsbestuur in het kader van de rol van het Rode Kruis naast de nationale overheid ter zake van rampen- en noodhulpverlening.

I           Interne rol

§  Het organiseren van het district
§  Toetsen van plannen, begroting en jaarrekening van de afdelingen.
§  Verbinden door het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen
   onderling en met de studentendesks.
§  Het signaleren van lacunes in het uitvoeren van de kerntaken binnen
   het district en het oplossen daarvan.
§  Het toezien en sturen op de kwaliteit van uitvoering van taken/activiteiten
   bij plaatselijke afdelingen/het eigen district en het zorg dragen voor
   uniforme werkwijzen en protocollen binnen het district.
§  Het namens de afdelingen maken van ondersteuningsafspraken.
§  Zorgen voor tijdige aanlevering van de eigen (financiële) jaarstukken en
   die van de afdelingen aan het verenigingskantoor.
§  Het hebben van overleg met andere districtsbestuursleden in het kader
   van de kerntaken om zo van elkaar te leren en mogelijk op ander vlak
   waar belangen elkaar raken.
§  Het stimuleren van fondsenwervende activiteiten van afdelingen
   en studentendesks, waaronder de collecte.
§  Sparren met collega districtsbesturen.

§  Afleggen van verantwoording

§  Het districtsbestuur legt verantwoording af over gevoerd beleid en werkzaamheden van het district aan het verenigingsbestuur.
 

II       Externe rol

Het onderhouden van externe contacten met lokale overheden en hulpverleningsorganisaties met het oog op
§  Goed te weten wat lokaal speelt, de positie en aanwezigheid van het
   Rode Kruis helder neer te zetten en verder uit te bouwen.
§  Op zoek te gaan naar de witte vlekken in de hulpverlening en met
   partners af te stemmen hoe deze witte vlekken - door het Rode Kruis of
   door een partner - ingevuld worden.
§  Subsidiemogelijkheden onderzoeken.
 
Het onderhouden van contacten met lokale bedrijven met het oog op
§      Sponsoring
§       Aangaan partnerships
 
Voorlichting en PR, met het oog op
§       Aandacht vragen voor de hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis lokaal, landelijk en internationaal om zo het publiek te betrekken bij onze hulp.
BIJLAGE 1    Taakomschrijving bestuursleden
 
Portefeuille Zelfredzaamheid / (Sociale Hulp)
§  Portefeuille is inclusief Eerste Hulp
§  Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het
   gebied van zelfredzaamheid  en eerste hulp
§  Onderhoudt contacten met de verantwoordelijken op het gebied van
   eerste hulp en zelfredzaamheid binnen de afdelingen
§  Draagt zorg voor uniforme werkwijzen, protocollen
   en uitvoeringsvoorwaarden
§  Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van zelfredzaamheid
   en eerste hulp overeenkomstig de kaderstelling Zelfredzaamheid
   (in ontwikkeling) en kaderstelling Eerste Hulp
§  Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die voor zelfredzaamheid
   en eerste hulp van belang zijn
§  Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van zelfredzaamheid en
   eerste hulp
§  Signaleert witte vlekken in de hulpverlening op het gebied van 
   zelfredzaamheid en eerste hulp

BIJLAGE 2    Competentieprofiel

Algemeen

Alle bestuursleden dienen

§  De grondbeginselen van het Rode Kruis te onderschrijven en uit te dragen
§  Kennis te hebben van de organisatie en strategie van het NRK
§  De door de vereniging geformuleerde strategische beslissingen en
   doelstellingen te onderschrijven en uit te voeren
§  Affiniteit te hebben met vrijwilligers(werk)
§  Een netwerker te zijn en te beschikken over een relevant netwerk en/of
   de tijd te willen nemen om dit uit te bouwen
§  Om kunnen gaan met mogelijke weerstanden en meningsverschillen
§  Bereid tot reizen binnen het district en af en toe daarbuiten voor overleg
   en uitvoeren van werkzaamheden
§  Bindend vermogen uitstralen; mensen kunnen enthousiasmeren
   en stimuleren tot samenwerking
·   De bereidheid en mogelijkheid te hebben om gemiddeld 8 a 16 uur per week te investeren in de bestuurlijke taken.

Specifiek

Kerntaakbestuurslid

§  Is een deskundige op zijn kerntaak, of is bereid dat op korte termijn
   te worden
§  Beschikt – voor zover van toepassing - over een lokaal netwerk op het
   gebied van de kerntaak
§  Is in staat over de grenzen heen te kijken, zowel die van het district als die
   van de kerntaak
§  Is in staat afdelingen met elkaar te verbinden
Het Nederlandse Rode Kruis biedt
de mogelijkheid ervaring op te doen bij de grootste humanitaire hulporganisatie die wereldwijd actief is. Begeleiding, professionele ondersteuning, onkostenvergoeding en verzekering.
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Hoorik, Specialist Besturen RSC Middenoost,  06 – 3087 3316, (bereikbaar van maandag tot en met donderdag) of de website www.rodekruis.nl raadplegen.
 
Interesse
Uw interesse kunt u kenbaar maken via lvanhoorik@redcross.nl. Graag ontvangen wij op korte termijn uw reactie met motivatie en curriculum vitae.